Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Adevinta Classified Media Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-926009 cégjegyzékszámon; székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49. III. emelet, adószáma: 14918618-2-41; elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@hasznaltauto.hu; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.hasznaltauto.hu, www.szalonauto.hu  internetes lapokon, valamint a Használtautó mobil alkalmazáson keresztül (a továbbiakban együttesen: Weboldalak; külön-külön: Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weboldalak használatának feltételeit tartalmazza. A Weboldalak használata, az azokon elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele kizárólag a jelen ÁSZF-nek megfelelően történhet, és a Weboldalakon található szolgáltatásokat igénybevevőkre az ÁSZF rendelkezései kötelezően alkalmazandóak. 

1.2. Jelen ÁSZF szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti valamely Weboldalt, illetve aki hirdetést helyez el, aki terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó). A Felhasználók között az alábbi kategóriákat különbözteti meg Üzemeltető a jelen ÁSZF-ben:

 • Kereskedő: Azon Felhasználó, aki Kereskedő Felhasználóként határozza meg magát az admin fiókjába történő első belépését követően az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 7. § (5) bekezdés f) pontjában foglaltak szerint kereskedőnek minősíti magát és az általa hirdetett terméket az Fttv. szerinti kereskedőként kínálja értékesítésre. Üzemeltető a magukat kereskedőnek minősítő Felhasználók hirdetései tekintetében megjeleníti a Weboldalon a Felhasználó kereskedő minőségét egy “Kereskedés” feliratú címke elhelyezésével. A magukat Kereskedőnek minősítő Felhasználók ezen minősítéssel egyben arról is nyilatkoznak, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet 11/A. § b) pontja szerint vállalkozásnak minősülnek.
 • Magánszemély Felhasználó: Olyan hirdetést feladó Felhasználó, aki nem minősíti magát Kereskedőnek.
 • Egyedi hirdetési szerződéssel rendelkező Felhasználó: Olyan Kereskedő vagy Magánszemély Felhasználó, aki Üzemeltetővel egyedi megrendelőlap aláírásával, egyedi hirdetési szerződést kötött Üzemeltető Szolgáltatásainak igénybevételére. 
 • Egyedi hirdetési szerződéssel nem rendelkező Felhasználó: Olyan Kereskedő vagy Magánszemély Felhasználó, aki az Üzemeltető Szolgáltatásait egyedi megrendelőlap aláírása nélkül, a Weboldalon regisztrált fiókjában rendelkezésre álló alkalmazások segítségével rendeli meg Üzemeltetőtől.

1.3. Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére termékeik hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalakon keresztül elérhető adatbázisokban, illetve kereső rendszerben. A mobil alkalmazásban a hasznaltauto.hu internetes oldalon elérhető egyes funkciók nem vagy korlátozott módon érhetőek el, ezekre a jelen ÁSZF rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. 

1.4. Jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldalakon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozóan a Felhasználókat megillető, illetőleg terhelő alapvető jogokat és kötelezettségeket. Jelen ÁSZF a Weboldalakat érintő valamennyi hirdetési- és egyéb szerződésre (továbbiakban: hirdetési szerződés) irányadó, feltéve, hogy Üzemeltető és Felhasználó írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

1.5. A Weboldalakon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes természetes személynek, illetőleg gazdálkodó szervezetnek minősülő Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely nevében a képviseletére jogosult képviselője jár el, valós és helyes adatok megadásával. A Kereskedő Felhasználók az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 számú rendelete alapján üzleti felhasználónak minősülnek.

1.6. A Felhasználó a Weboldalak bármelyike használatának megkezdésével ráutaló magatartással, illetve a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. A Weboldalakat minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére, illetőleg a jelen ÁSZF rendelkezéseit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartva jogszerűen használhatja.

1.7. A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy Üzemeltető a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldalak, vagy az adott Weboldal mobil applikáció használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és Üzemeltető Adatvédelmi tájékoztatójában – amely Adatvédelmi tájékoztató a Weboldalakon elérhető – meghatározott módon és célokra felhasználja.

1.8. Az admin.hasznaltauto.hu linken (illetőleg a www.hasznaltauto.hu weboldalon a Belépés link megnyitása után elérhető Belépés az adminba linken keresztül), a felhasználónév, vagy e-mail és a jelszó megadását követően megnyíló adminisztrációs felület felhasználási joga személyre szóló, arra kizárólag a Felhasználó törvényes képviselője, illetve a Felhasználó egyedi szerződésben meghatározott és az Üzemeltető felé előzetesen bejelentett kapcsolattartó személy jogosult. Az adminisztrációs felületen elérhető funkciónak az említett feltételeknek nem megfelelő harmadik személy általi használata tilos. Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával akként nyilatkozik, és szavatol azért, hogy az említett feltételeknek eleget tesz.

1.9. Felhasználó által a Weboldalakon elérhetővé tett valamennyi olyan szolgáltatás és funkció vonatkozásában, amely felhasználónévvel és jelszóval egyedileg hozzáférhető, a felhasználás joga kizárólag az Üzemeltetővel jogviszonyban álló, vagy felé bejelentett Felhasználó által használható, a Felhasználó hozzáférést más személynek nem biztosíthat.

1.10. Üzemeltetővel jogviszonyban álló valamennyi Felhasználó köteles a közte és az Üzemeltető között fennálló jogviszony során tudomására jutott vagy számára hozzáférhetővé váló, az Üzemeltető üzletit titkát képező információt védeni, azokat a vonatkozó jogszabályok szerint, bizalmasan kezelni.

1.11. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 számú rendelete  és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

1.12. Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF módosítására. Az ÁSZF-et érintő jövőbeni módosításokat Üzemeltető a honlap felhasználási feltételeket vagy ÁSZF és jogi nyilatkozatot tartalmazó részén közzéteszi és a változásra felhasználók figyelmét felhívja. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. Üzemeltető a módosításról a nyitóoldalon, a Weboldalak felhasználási feltételeket tartalmazó részén tájékoztatja a Magánszemély Felhasználóit, valamint a Kereskedő Felhasználók tekintetében a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal, e-mail formájában tájékoztatja a Kereskedő Felhasználóit. 

1.13. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. 

1.14. Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő Szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, illetve egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni az ÁSZF rendelkezései szerint. 

1.15. Az ÁSZF módosításáról történő tájékoztatást követően a Kereskedő Felhasználó jogosult a szerződését az Üzemeltetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatban 15 napos felmondási idővel felmondani. Amennyiben a Kereskedő nem él a módosítás esetén részére biztosított 15 napos felmondási joggal, és a Szolgáltatásokat az ÁSZF módosítását követően változatlanul használja, akkor a Kereskedő ezzel elfogadja az ÁSZF módosított tartalmát. Amennyiben a 15 napos felmondási időszakon belül a Kereskedő Szolgáltatások igénybevételével új hirdetést jelentet meg, akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy Kereskedő elállt a felmondásától és a továbbiakban a módosított ÁSZF feltételeit elfogadja magára nézve kötelezőnek. A módosítás esetére biztosított 15 napos felmondási idő nem alkalmazandó, amennyiben Üzemeltetőre olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul, amely szerint szerződési feltételeit oly módon kell módosítania, amely nem teszi lehetővé számára az említett felmondási idő betartását; vagy ha Üzemeltetőnek rendkívüli jelleggel kell módosítania szerződési feltételeit valamely előre nem látható és küszöbön álló veszélyre reagálva, hogy védelmezze a Szolgáltatásokat, a fogyasztókat vagy a Felhasználókat csalással, rosszindulatú szoftverekkel, kéretlen üzenetekkel, adatvédelmi incidensekkel vagy egyéb kiberbiztonsági kockázatokkal szemben. 

1.16. Az ÁSZF módosításai csak a hatálybalépésüket követően alkalmazandóak, visszamenőleges hatállyal nem alkalmazandók a Felhasználó és az Üzemeltető közötti szerződésre, kivéve, ha jogi vagy szabályozási kötelezettségből fakad a módosítás, vagy a módosítás a Felhasználóra előnyös. A módosítás hatályba lépését követően feladott apróhirdetésekre és létrejövő szerződésekre a módosított feltételek irányadók.

1.17. A megrendelőlap aláírásával megrendelt Szolgáltatások kivételével a Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és Üzemeltető között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. Üzemeltető jogosult meghatározott Szolgáltatások tekintetében írásbeli szerződéses formát meghatározni a Szolgáltatás igénybevétele feltételeként, amely írásbeli megállapodásban a szerződő felek a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérően is rendelkezhetnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést Üzemeltető nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.

1.18. A Kereskedő hirdetők a Weboldalon meghirdetett járműveiket az Fttv. szerinti kereskedésként, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet szerinti vállalkozásként kínálják értékesítésre. Kereskedő felhasználó felel azért, hogy a hirdetésben vagy a fogyasztónak minősülő vevő Magánszemély Felhasználónak írt visszajelzésében eleget tegyen a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet által megkövetelt fogyasztói jogokra vonatkozó tájékoztatásnak a fogyasztónak minősülő Magánszemély Felhasználók felé. A fogyasztónak minősülő Magánszemély Felhasználók a megvásárolt járművel kapcsolatos fogyasztói jogaikat a hirdetésben megjelölt járművet értékesítő Kereskedővel, mint vállalkozással szemben érvényesíthetik.

2. A Weboldalak használatának feltételei és jogi védelme

2.1. A Weboldalak használatba vétele kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő formában és a jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartó módon történhet.

2.2. Adatbázis kizárólagos felhasználási joga: A Weboldalakon keresztül elérhető adatbázis előállítója és fenntartója az Üzemeltető, így kizárólag Üzemeltető rendelkezik engedéllyel az adatbázis felhasználására, valamint arra, hogy harmadik személynek az adatbázis tekintetében felhasználási engedélyt adjon. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 84/A. § (1) bekezdése alapján az adatbázis előállítójának hozzájárulása alapján lehet az adatbázisból másolni vagy nyilvánossághoz közvetíteni, az engedély nélküli kimásolás illetőleg megjelentetés jogellenes cselekmény. Üzemeltető nem engedélyezi az általa előállított adatbázis egészének vagy annak bármely részének más weboldalon, vagy egyéb módon történő bármilyen üzleti célú felhasználását.

2.3. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja Üzemeltető. A Weboldalak bármely elemének, tartalmának engedély nélküli felhasználása, így különösen, de nem kizárólagosan másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – Üzemeltető kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. Üzemeltető minden jogi eszközt igénybe vesz és fellép a jogellenes cselekményekkel szemben. A Weboldalakon elérhető adatbázis egésze vagy része nem használható fel és nem hasznosítható Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weboldalak, az azokon elérhető adatbázis egészét, bármely részét felhasználni, sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha Üzemeltető egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. Üzemeltető a Weboldalak tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja. 

2.4. Felhasználó a Weboldalakon Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető a Felhasználó által szolgáltatott, jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen bizonyos esetekben a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) Üzemeltető ellenérték fizetése nélkül, a Weboldalakon elérhető szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel, terjesztés, illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát, valamint harmadik személy részére történő felhasználási jog engedését is időbeli és földrajzi (területi) korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, Üzemeltető jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

2.5. Megengedett felhasználás:  Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével ráutaló magatartással elfogadja magára nézve kötelezőnek, hogy az adott Weboldalt és az azon keresztül elérhető adatbázist, tartalmat kizárólag az alábbi nem kereskedelmi jellegű magáncélokra használhatja: i. Weboldal megtekintése; ii. Felhasználó termékeinek és szolgáltatásainak hirdetésére; iii. hirdetéshez kapcsolódó egyéb, az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás igénybevételére; iv. online navigálás más honlapokra az adott Weboldalon elhelyezett linkeken keresztül; v. a Weboldalon alkalmasint rendelkezésre bocsátott egyéb funkciók használata.

2.6. Automatizált rendszerek vagy automatikus szoftverek által a Weboldalakról elérhető adatok, adatbázisok kereskedelmi célú adatgyűjtéshez (»screenscraping«) történő felhasználása tilos. E tilalom nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyekben harmadik személyek olyan írásbeli felhasználási szerződést kötöttek közvetlenül az Üzemeltetővel, amely ezt a típusú adatgyűjtést harmadik személyek számára kizárólagosan lehetővé teszi.

2.7. A Weboldalakon igénybe vehető szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weboldalon az Üzemeltető által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a honlap arculatát, tartalmának, adatbázisának összeválogatását, elrendezését és megjelenítését, ott elérhető szoftvereket, forráskódot, logót is) szerzői (ideértve szomszédos és kapcsolódó) jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem, büntető jogi, illetőleg polgári jogi védelem alatt áll. Üzemeltető minden jogi eszközt igénybe vesz és fellép a jogellenes cselekményekkel szemben.

2.8. A használtautó.hu szóösszetétel és logó, továbbá a szalonautó.hu logó a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nyilvántartásában az Üzemeltető javára lajstromozott védjegy. A hasznaltauto.hu és a szalonauto.hu az ISZT által bejegyzett domain név, amelyeknek kizárólagos jogosultja Üzemeltető. Ezen jogvédett szóösszetételek vagy hozzá hasonló megjelölés harmadik személyek által történő bármilyen használata Üzemeltető jogát sérti. Üzemeltető az esetleges jogsértés esetén kész annak elhárítása és kárának megtérítése érdekében minden szükséges jogi lépést megtenni.

3. Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános rendelkezések

3.1. Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére használt, valamint új-, teszt- vagy bemutató járműveik és egyéb, pl. banner reklámjaik (továbbiakban: hirdetés) folyamatos hirdetésére a Weboldalakon levő adatbázisban, illetőleg kereső rendszerben. Üzemeltető által ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület használatával Felhasználó helyezi el járműhirdetéseit. A Felhasználó által elhelyezett képeket Üzemeltető jogosult elektronikus vízjellel ellátni.

3.2. A Weboldalak megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A Weboldalakon nyújtott egyes Szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más Szolgáltatások visszterhesen érhetőek el.

3.3. Felhasználó hirdető kijelenti és szavatolja, hogy a hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az harmadik személy jogait nem sérti, továbbá Felhasználó hirdető hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a hirdetését nyilvánossághoz közvetítse, a hirdetésben esetlegesen megadott személyes adatokat felhasználja. Felhasználó hirdető felel azért, hogy a hirdetésben megadott személyes adat tekintetében rendelkezik az érintett személyek hozzájárulásával.

3.4. Üzemeltető által kínált aktuális hirdetési csomagok és egyéb kiegészítő Szolgáltatások jelen ÁSZF-ben vagy Weboldalakon kerülnek feltüntetésre, amely utóbbi esetben azok a jelen ÁSZF állandó, elválaszthatatlan részét képezik. Felhasználó hirdető által igénybe vehető kedvezményekről Üzemeltető ad felvilágosítást.

3.5. Visszterhes szolgáltatások esetén Üzemeltető köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett szerződésben vállalt Szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

Szerződő felek a közöttük létrejött írásbeli hirdetési szerződésben határozzák meg a hirdetési szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a hirdetési díj megfizetését, az Üzemeltető által nyújtott konkrét engedmények feltételeit, valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít.

3.6. Üzemeltető a Szolgáltatásaihoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mail címére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.

3.7. A Felhasználó a hirdetésfeladás során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a hirdetés feladás céljára szolgáló űrlapon kötelezően megadandó adatok nélkül Felhasználó hirdetését Üzemeltető nem teszi közzé a Weboldalon, és a hirdetésfeladás során nem lehet e nélkül a következő mezőre lépni. A kötelezően megadandó hirdetési adatokat a hirdetésfeladás céljára szolgáló űrlapon piros * jelzi.

3.8. Üzemeltető Szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználóknak olyan böngésző alkalmazással kell rendelkezniük, amelyet a Weboldal támogat. A jelenlegi támogatott böngészők a következők: Chrome, Firefox, Edge utoljára kiadott és azt megelőző verziói, Safari legutolsó verziója, továbbá minden olyan Magyarországon elérhető böngésző alkalmazás, amelyeknek a StatCounter alapján Magyarországon legalább 1%-os piaci részesedése van a nyilvános magyarországi trendek alapján.

3.9. A hirdetésekben szereplő árak – így a vevő által ténylegesen fizetendő, általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó ár – jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő feltüntetése a hirdetést feladó Felhasználó kötelessége és felelőssége.

3.10. A keresési funkcióhoz kapcsolódóan Üzemeltető linkről elérhető formában közzéteszi azt a leírást, amely tartalmazza a találati listában megjelenő hirdetések rangsorolásának általános szempontjait. A hirdetést feladó Felhasználóknak lehetőségük van fizetni a jelen ÁSZF 5. pontjában meghatározott Szolgáltatások igénybevételével azért, hogy ezen rangsoroláshoz képest a hirdetésük előresorolva, kiemelve jelenjen meg, amely tényt Üzemeltető a hirdetésen világos kék “K” jelzéssel lát el. Amennyiben a Felhasználó rákattint a “K” jelzésre, akkor megjelenik számára egy pop-up üzenet, ami tájékoztatja a “K” jel pontos jelentéséről Felhasználót.

4. Ingyenes szolgáltatások

4.1. Üzemeltetőnél egy egységes regisztrációs rendszer működik, mely az Üzemeltető által működtetett bármely Weboldalról elérhető. Amennyiben Felhasználó hirdető Üzemeltető bármely Weboldalán már regisztrálta magát, az az e-mail cím és jelszó a többi Weboldalon, illetőleg a www.autonavigator.hu, www.autoalkatresz.hu weboldalakon is érvényes, míg a www.jofogas.hu weboldal tekintetében nem érvényes.

4.2. Ha Egyedi hirdetési szerződéssel nem rendelkező Felhasználó hirdető a Weboldalak közül bármelyik oldalon regisztrál, akkor a regisztrációt követően 1 darab ingyenes használt jármű hirdetést jogosult elhelyezni a www.hasznaltauto.hu honlapon.

4.3. A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására.

4.4. Üzemeltető a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre, melyre kattintva Felhasználó hirdető fejezi be a regisztrációt. Az aktivációs linkre kattintásra a Felhasználónak az elektronikus levélben szereplő határidő áll rendelkezésére, amennyiben elmulasztja ezt a határidőt, akkor az aktivációs linken keresztül már nem tudja befejezni a regisztrációt és új regisztrációt kell indítania. Sikeres regisztráció esetén Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül biztosítja az 1 db hirdetés elhelyezésének lehetőségét. Amennyiben erre a visszaigazolásra (adminisztrációs felületének megjelenése) a regisztráció elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem kerül sor, Felhasználó hirdető mentesül az ajánlati kötöttség alól. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Üzemeltetőhöz, illetve a Felhasználó hirdetőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. 

4.5. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Üzemeltető általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

Üzemeltető a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált Felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni (kivéve regisztrációs e-mail cím), illetve regisztrációját ezen a linken keresztül elérhető felületen tudja törölni. Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.

4.6. Amennyiben kétséget kizárólag megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Üzemeltető minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan Felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát, sérelemdíj igényét megtéríteni.

4.7. A Felhasználó és az Üzemeltető között határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.

4.8. Felhasználók hirdetésenként 12 darab képet, 12 darab kép formátumú dokumentumot és 1 db PDF dokumentumot tölthetnek fel a hirdetett járműre vonatkozóan, amelyek kizárólag az alábbi dokumentumokról készült másolatok lehetnek: Gépjármű állapotlap; Hatósági igazolás a kilométeróra állásáról; Szervizkönyv; Szerviz számla. A feltöltött képeken a felhasználó feltöltés előtt köteles törölni vagy kitakarni a személyes adatokat, üzleti- vagy egyéb titkot tartalmazó információt. A 12 darab képből 6 darab jelenhet meg ingyenesen, míg a többi 6 kép megjelentetéséért a Weboldalon közzétett árlistában foglalt ellenérték megfizetése ellenében van lehetősége a Felhasználónak. Egyedi hirdetési szerződéssel nem rendelkező  Felhasználó hirdetők esetében az ellenérték megfizetése mellett feltölthető további 6 kép megjelenítése a jelen ÁSZF 5.1.1. b) pontjában szabályozott turbó képek Szolgáltatás igénybevételével lehetséges. Az 1 db PDF dokumentum megjelentetése a 12 db kép formátumú dokumentum mellett ingyenesen történik a hirdetésben. A jelen szakaszban foglalt feltételekkel ellentétesen feltöltött dokumentumokat az Üzemeltető haladéktalanul törölni jogosult.

4.9. Az ÁSZF-nek megfelelő hirdetéseket Üzemeltető a feladásra szolgáló gomb nem szerződött partnernek minősülő Felhasználó által történő használatát követően a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb 48 órán belül közzéteszi és egy hónap időtartamra elérhetővé teszi a Felhasználó által használt adott Weboldalon. Felhasználó az általa feltöltött hirdetést bármikor szabadon törölheti, illetőleg a hirdetési időt 1 vagy 2 héttel ingyenesen meghosszabbíthatja a lejárat előtti egy hétben küldött e-mailek segítségével.

4.10. Autóvadász és Hirdetésfigyelő ingyenes Szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések: Felhasználó jogosult arra, hogy ingyenesen igénybe vegye Üzemeltető Autóvadász és Hirdetésfigyelő szolgáltatását, amelynek beállítása esetén a megadott paraméterek alapján Felhasználó részére napi e-mail értesítőt küld Üzemeltető a megfelelő hirdetésekről. Felhasználó ezt a beállítást bármikor jogosult törölni, illetőleg Üzemeltető az Autóvadász Szolgáltatásban beállított hirdetés beállítást 1 (egy) év és 2 (kettő) hét után automatikusan törli.

5. Ellenérték megfizetése ellenében igénybe vehető Szolgáltatások

5.1. Egyedi hirdetési szerződéssel nem rendelkező Felhasználókra vonatkozó rendelkezések

5.1.1. Egyedi hirdetési szerződéssel nem rendelkező  Felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy amennyiben a hirdetésfeladás az adott Weboldalon elérhető a számukra, akkor ellenérték fejében kérjék a hirdetésük kiemelését az adott Weboldalon a hirdetés kiemelésre meghatározott alábbi feltételekkel:

a) Találati listás kiemelés (Előre rendezés a találati listában): A találati listás kiemelési Szolgáltatás igénybevétele esetén az adott hirdetés a felhasználói keresések (szűrések) találati listájában – a többi, ilyen kiemeléssel nem rendelkező hirdetéshez képest – előre sorolva jelenik meg. Egy adott időszakban bármikor, bármennyi hirdetésre megrendelhető a kiemelés. A kiemelt hirdetések közötti sorrendezést az aktuális keresés során beállított rendezés határozza meg. A Szolgáltatás minimum 1 hétre rendelhető meg.

b) Turbó képek: A turbó képek Szolgáltatás alapján Felhasználó jogosult a hirdetésében 12 db HD minőségű képet megjeleníteni és mindegyikhez képaláírást rendelni. A szolgáltatás hirdetésenként vehető igénybe és annak törléséig él.

c) Kiemelés címlapra: Kiemelés címlapra Szolgáltatás alapján az adott hirdetés a megvásárolt időszakra bekerül a kiemelt hirdetések közé a főoldalon. A Szolgáltatás minimum 1 (egy) napra rendelhető meg.

d) Akciós ár kiemelése: A Szolgáltatás igénybevételével az adott hirdetés akciós ára ”Akciós” megjelöléssel jelenik meg a listázásban és a hirdetés adatlapon. A Szolgáltatás minimum 1 hétre rendelhető meg.

e) Kiemelés kerettel: a Szolgáltatás igénybevétele esetén az adott hirdetés a találati listában megkülönböztetett, kiemelt kerettel jelenik meg a választott időszak végéig. A Szolgáltatás minimum 1 hétre rendelhető meg.

5.1.2. Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy egy adott Felhasználóval szemben a Kereskedő Felhasználókra irányadó ÁSZF 5.2. pontja szerinti szerződéses feltételeket alkalmazza, és az ilyen Felhasználóval szemben a jelen ÁSZF-nek a Kereskedő Felhasználókra irányadó rendelkezéseit alkalmazza. Amennyiben egy Magánszemély Felhasználónak a Weboldalon közzétett hirdetéseinek száma egy naptári évben meghaladja az 5 db hirdetést, akkor az ilyen Felhasználó a 6. hirdetés feladásától kezdődően a Kereskedő Felhasználókra irányadó szabályok szerint tehet közzé hirdetést a Weboldalon. A jelen pont alapján Kereskedő Felhasználókra irányadó szerződési feltételek alapján hirdető Magánszemély Felhasználó (i) az adott naptári év hátralévő részében az új hirdetései és Szolgáltatás megrendelései után az adott naptári év hátralévő részében a Kereskedő Felhasználókra vonatkozóan az adott naptári évben előírt díjakat köteles megfizetni Üzemeltetőnek, valamint (ii) az adott naptári évben korábban ingyenesen feladott hirdetései és Magánszemély Felhasználóként megfizetett ellenérték megfizetésével igénybe vett Szolgáltatásai után is köteles megfizetni a Kereskedő Felhasználókra vonatkozóan az adott naptári évben előírt díjaknak megfelelő díjkülönbözetet.

5.2. Egyedi hirdetési szerződéssel rendelkező Felhasználókra vonatkozó szabályok

5.2.1. A Kereskedő, illetve a Magánszemély Felhasználók a megrendelőlap (https://www.hasznaltauto.hu/megrendelolap/hasznalt) kitöltésével és aláírásával – ellenérték megfizetése ellenében igénybe vehető Szolgáltatásokra irányuló – hirdetési szerződés megkötését kezdeményezhetik Üzemeltetővel. Amennyiben a Felhasználó által aláírt megrendelőlap megérkezik Üzemeltetőhöz, akkor Üzemeltető és Felhasználó között hirdetési szerződés jön létre a megrendelt Szolgáltatásra, azonban a hirdetési szerződés csak akkor lép hatályba, ha Üzemeltető azt aláírja és az aláírt megrendelőlap visszaküldésével visszaigazolja. Az ily módon létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Szerződő felek a közöttük létrejött írásbeli hirdetési szerződésben határozzák meg a hirdetési szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a hirdetési díj megfizetését, Üzemeltető, mint az adott Weboldal üzemeltetője által nyújtott konkrét engedmények feltételeit, valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít. A Felhasználó és az Üzemeltető között létrejött hirdetési szerződésben nem szabályozott kérdésekben egyebekben a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. Üzemeltető a nem természetes személy  Felhasználó hirdetők esetében azok adatait az e-cégjegyzék cégadatbázisban vagy más, a Felhasználóra vonatkozó nyilvántartásban ellenőrzi, és ha valami nem egyezik, Üzemeltető felveszi a potenciális partnerrel a kapcsolatot és egyeztet vele az eltérésről. Későbbiekben, ha Felhasználó bármit módosítani szeretne (akár székhely módosul, akár postázási cím stb, tehát bármilyen adat), abban az esetben van lehetősége egy módosító adatlapot kitölteni és elküldeni Üzemeltetőnek, amit az adminon belül találnak meg a Felhasználók. Üzemeltető által aláírt szerződéseket e-mail formájában kapják meg a Felhasználók. Üzemeltető nem tárolja a szerződéseket Felhasználók számára elérhető felületen, így csak az e-mailek között tudják visszakeresni a szerződéseket.

5.2.3. Az egyedi hirdetési szerződéssel rendelkező Felhasználók az alábbi Szolgáltatásokat vásárolhatják meg hirdetésenként:

5.2.3.1. Találati listás kiemelés (Előre rendezés a találati listában): A találati listás kiemelési Szolgáltatás igénybevétele esetén az adott hirdetés a felhasználói keresések (szűrések) találati listájában – a többi, ilyen kiemeléssel nem rendelkező hirdetéshez képest – előre sorolva jelenik meg. Egy adott időszakban bármikor, bármennyi hirdetésre megrendelhető a kiemelés. A kiemelt hirdetések közötti sorrendezést az aktuális keresés során beállított rendezés határozza meg. A találati listás kiemelés Szolgáltatás minimum 1 hétre rendelhető meg.

5.2.3.2. Kiemelés címlapra: Kiemelés címlapra Szolgáltatás alapján az adott hirdetés a megvásárolt időszakra bekerül a kiemelt hirdetések közé a főoldalon. A kiemelés címlapra Szolgáltatás minimum 1 (egy) napra rendelhető meg.

5.2.3.3. Akciós ár kiemelése: Az akciós ár kiemelése Szolgáltatás igénybevételével az adott hirdetés akciós ára ”Akciós” megjelöléssel jelenik meg a listázásban, a hirdetés adatlapon és a kiemelt hirdetések között a főoldalon. Az akciós ár kiemelése Szolgáltatás minimum 1 hétre rendelhető meg.

5.2.3.4. Kiemelés kerettel: A kiemelés kerettel Szolgáltatás igénybevétele esetén az adott hirdetés a találati listában megkülönböztetett, kiemelt kerettel jelenik meg a választott időszak végéig. A kiemelés kerettel Szolgáltatás minimum 1 hétre rendelhető meg.

5.2.3.5. Okos videó: Az okos videó szolgáltatás a hirdetéshez feltöltött képekből automatikusan egy animált videót generál. Az okos videó szolgáltatást hirdetésenként külön meg kell rendelni. Az okos videó szolgáltatás a megjelölt hirdetés tekintetében a megrendeléstől számított 30 napig él.

5.2.3.6. Garanciális hirdetés: A garanciális kiemelés egy külön szerződéskötéssel megrendelhető kiemelési lehetőség, amely kizárólag egyedi hirdetési szerződéssel rendelkező Felhasználóknak érhető el. Célja, hogy azon járműveket kiemelje a találati lista oldalon, amelyek a márkakereskedés által biztosított garanciális programban részt vesznek. A kiemelési lehetőség a szerződéskötés után nem egy hirdetésre, hanem az egész fiókra érvényes külön díj megfizetése ellenében. A garanciális kiemelést egy „Garanciális” megjelölés jelzi, amelynek megjelenítése és a hozzá tartozó beállítások a hirdetésfeladás folyamata alatt, az egyes járművekhez tartozó hirdetésfeladási felületen érhető el.

5.2.4. Az egyedi hirdetési szerződéssel rendelkező Felhasználók az alábbi kedvezményes hirdetési Szolgáltatásokat vehetik igénybe az azt lehetővé tevő Weboldalon:

5.2.4.1. Extra szolgáltatás (eXtra): Az eXtra a hirdetés kiemelések és a többletszolgáltatások igénybevételéhez nélkülözhetetlen adminisztrációs rendszer, mely a járműhirdetési alapszolgáltatás elválaszthatatlan része. Az eXtra igénybevételének alapvető feltétele a Felhasználó hirdetőnek az Üzemeltetővel hatályban lévő járműhirdetési szerződése. Felhasználó hirdető a járműhirdetési szerződés megkötésével lesz jogosult az eXtra igénybevételére. Az eXtra használatára az Üzemeltető által biztosított internetes adminisztrátor felületen keresztül van lehetőség. A járműhirdetési szerződés megszűnése, korlátozása automatikusan az eXtra megszűnését, korlátozását eredményezi.

5.2.4.2. Hirdetésvadász: A Hirdetésvadász szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy a Hirdető a legfrissebb hirdetések között kereshessen 24, 12, 6, 3, 2, 1, 1/2 illetve 1/4 órás időintervallumokban. A Hirdetésvadászban elérhető az összes egyszerű keresőoldalon megadható feltétel.Felhasználó hirdető a Hirdetésvadász szolgáltatást egyidejűleg kizárólag egy eszközön (pl. számítógépen, mobil készüléken), egy munkamenetben jogosult igénybe venni. A hirdetésvadász Szolgáltatás igénybevételének alapvető feltétele a Felhasználó hirdetőnek az Üzemeltetővel hatályban lévő járműhirdetési szerződése. A szolgáltatást Felhasználó hirdető nem jogosult (tovább)értékesíteni, bérbe adni, valamint a szolgáltatás igénybe vétele során tudomására jutott adatokat harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni, illetve azokkal egyéb módon visszaélni. Üzemeltető jogosult a szolgáltatás használatát ellenőrizni és a jelen bekezdésben foglaltak megsértése esetén a szolgáltatást korlátozni. Amennyiben Üzemeltető a Hirdetésvadász szolgáltatást korlátozza, akkor erről a döntés indokait tartalmazó e-mailben tájékoztatja Felhasználót, aki ezzel szemben panasszal élhet. Ha Üzemeltető helyt ad a panasznak, akkor visszaállítja indokolatlan késedelemmel a Hirdetésvadász szolgáltatást Felhasználó számára, de ezzel kapcsolatban semmilyen kártérítési, fizetési kötelezettsége nincs Felhasználóval szemben.

5.2.4.3. Ponyva-kedvezmény: Egy adott negyedéves ciklusban legalább 25 db hirdetést megrendelő Felhasználó hirdető, amennyiben az Üzemeltető által részére átadott hirdetési ponyvát (molinót) a Felhasználó üzleti forgalom számára használt, ügyfelek által látogatott, jól látható helyszínén frekventált helyre kihelyezi és ott megfelelő állapotban fenntartja, valamint az erről készült fényképet a ponyva átvételekor aláírt nyilatkozatban foglalt határidőben, valamint az Üzemeltető felszólítására bármikor, a felszólításban foglalt határidőn belül iroda@hasznaltauto.hu email címre megküldi, a hirdetési csomagjában foglalt hirdetéseken felül havonta 10 darab ingyenes hirdetés közzétételére jogosult. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy Felhasználó az erre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírja, valamint, hogy a ponyva (molinó) kihelyezésére és fenntartására vonatkozó jelen pont szerinti kötelezettségét folyamatosan teljesítse. Ezt a kedvezményt minimum negyedéves fizetési ciklusok esetében lehet igénybe venni legalább 25 db-os csomag esetében. A teljesítést az Üzemeltető jogosult előzetes bejelentés nélkül ellenőrizni, és a teljesítés elmaradása esetén a kedvezményt a Felhasználótól annak e-mailben történő, a döntés indokait is tartalmazó értesítése mellett azonnali hatállyal megvonni, de Felhasználó jogosult Üzemeltetőnél panaszkezelési eljárásban tisztázni az ezzel kapcsolatos tényeket. Amennyiben Felhasználó panaszának Üzemeltető helyt ad, akkor indokolatlan késedelem nélkül visszaállítja a kedvezményt Felhasználónak, de Üzemeltetővel szemben Felhasználó semmilyen kártérítési vagy egyéb igényt nem érvényesíthet ezzel kapcsolatban.

5.2.4.4. TOP hirdetés kiemelés: Autó, Motor, Kishaszongépjármű kategóriákban az adott gyártmány és modell szerinti felhasználói keresések (szűrések) találati listájában 1 hétig a lista első pozíciójában jelenik meg a megrendelt hirdetés. Egy adott időszakban csak egy hirdetésre rendelhető meg a kiemelés, több megrendelés beérkezése esetén Üzemeltető az azonos időszakra legkorábban beérkezett megrendelést teljesíti. Kizárólag gyártmány alapján történő keresés (szűrés) esetén az adott gyártmány egyes típusaira az érintett időszakban megrendelt valamennyi Top hirdetés kiemelésű hirdetés külön, csak Top hirdetéseket tartalmazó szekcióban – amely megelőzi a rendes találati listát – jelenik meg szempontként a hirdetés azonosító szerinti növekvő sorrendben. Amennyiben a Felhasználónak közös hirdetési csomagra van előfizetése, és a www.jofogas.hu weboldalra is áttöltötte a hirdetését a Jófogás áttöltés funkció alkalmazásával, akkor ez a Szolgáltatás a www.jofogas.hu weboldalra feltöltött hirdetésnél is megjelenik.

5.2.4.5. Telephelykedvezmény: Azok az egyedi hirdetési szerződéssel rendelkező Kereskedő Felhasználók, akik legalább 3 telephellyel és legalább 25, de legfeljebb 150 darabos hirdetési csomaggal rendelkeznek jogosultak a kapcsolattartójuknak e-mailen írt külön kérésre a telephelykedvezményre. Az újonnan telephelykedvezményt igénylő legalább 25 darabos, legfeljebb 150 darabos hirdetési csomaggal rendelkező Kereskedő Felhasználók a 3. telephelytől kezdődően minden egyes telephely hirdetési csomagjához telephelyenként – külön díjfizetés nélkül – plusz 15 darab bónusz helyet igényelhetnek, melyet az Üzemeltető Társaság manuálisan az érintett hirdetési csomagjaikhoz rendel. A legalább 3 telephellyel és legalább 150 darabos hirdetési csomaggal rendelkező Kereskedő Felhasználók a telephely kedvezményt szintén a kapcsolattartójuknak írt e-mailen igényelhetik, amelyet követően az Üzemeltető egyedi megállapodás keretében biztosít az ilyen Felhasználóknak telephelykedvezményt, amely minimum plusz 15 darab bónusz helyet biztosít a részükre telephelyenként

5.2.5. Az egyedi hirdetési szerződéssel rendelkező Felhasználók az alábbi havidíjas többlet Szolgáltatásokat vehetik igénybe:

5.2.5.1. HD képek: A szolgáltatás bekapcsolása után a hirdető Felhasználó saját hirdetéseihez feltöltött képei nagy méretben, HD minőségben is megtekinthetőek lesznek a Felhasználók számára.

5.2.5.2. 12 kép: A szolgáltatás igénybevételével a 6 darab alap kép helyett 12 képet tölthet fel a hirdető Felhasználó a hirdetéseihez. A szolgáltatást bármikor lemondhatja a tárgy hó végével a Felhasználó. A lemondást követően Felhasználó számára a jelen ÁSZF 4.8. pontjában biztosított 6 kép ingyenes feltöltése biztosított. Amennyiben Felhasználó rendelkezik extra szolgáltatással, akkor bármikor aktiválhatja a 12 kép szolgáltatást az extra keret terhére, amennyiben az extra keretén rendelkezik az ehhez szükséges fedezetet biztosító összeggel.

5.2.5.3. 30 kép: Amennyiben az egyedi hirdetési szerződéssel rendelkező Felhasználó előfizetett az extra szolgáltatásra, akkor ennek keretén belül jogosult igénybe venni a 30 kép szolgáltatást. A 30 kép szolgáltatás igénybevételével a 6 darab alap kép helyett 30 képet tölthet fel a Hirdető a hirdetéseihez. A szolgáltatást bármikor lemondhatja a tárgy hó végével a Felhasználó. A lemondást követően Felhasználó számára a jelen ÁSZF 4.8. pontjában biztosított 6 kép ingyenes feltöltése biztosított. Amennyiben Felhasználó rendelkezik extra szolgáltatással, akkor bármikor aktiválhatja a 30 kép szolgáltatást az extra keret terhére, amennyiben az extra keretén rendelkezik az ehhez szükséges fedezetet biztosító összeggel. Amennyiben 12 kép szolgáltatásról kíván a Felhasználó 30 kép szolgáltatásra áttérni, akkor ezt bármikor megteheti, amely esetben a 12 kép szolgáltatás előfizetése megszűnik, ezzel egyidejűleg a 30 kép szolgáltatás aktíválódik, és ebben az esetben Üzemeltető a kifizetett, de a 12 kép szolgáltatás lejáratáig fel nem használt szolgáltatási időszakra jutó díjat nem téríti vissza Felhasználónak, Annak értéke nem számít bele a 30 kép szolgáltatás díjába. Amennyiben a Felhasználó 30 kép szolgáltatásról kíván 12 kép szolgáltatásra áttérni, akkor ezt bármikor megteheti külön díj fizetése nélkül, amely esetben a szolgáltatás lejáratáig a 30 kép megjelenítési lehetősége megszűnik, és helyette 12 kép megjelenítésére lesz lehetősége Felhasználónak, de a 30 kép és a 12 kép szolgáltatásai közötti díjkülönbözet nem jár vissza Felhasználónak, annak beszámítására sem jogosult Felhasználó Üzemeltetővel szemben

5.2.5.4. Képaláírás: A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az adott hirdetéshez feltöltött képeit a hirdető Felhasználó szöveges képaláírással lássa el.

5.2.5.5. HD képnézegető: HD képnézegető szolgáltatásunk lehetővé teszi a hirdető Felhasználó számára, hogy a Használtautó.hu oldalon minden olyan hirdetés képeit nagy méretben, HD minőségben tekinthesse meg, amelyhez megfelelő méretű képek vannak feltöltve. A képeket tehát pontosan úgy böngészheti a Felhasználó, mintha a hirdetés feladója megrendelte volna a HD képek szolgáltatást.

5.2.5.6. Logó megjelenítése a találati listában: A szolgáltatás bekapcsolása után a hirdető Felhasználó az admin fiókban feltöltött logója megjelenik a keresések találati listában, a Hirdető összes hirdetése mellett.

6. Ellenérték megfizetésének szabályai

6.1. Az egyedi hirdetési szerződéssel nem rendelkezőFelhasználók tekintetében alkalmazott szabályok

6.1.1. Az egyedi hirdetési szerződéssel nem rendelkező Felhasználók a hirdetéseik kiemelésének ellenértékét bankkártyás fizetéssel egyenlíthetik ki az Üzemeltető felé a szolgáltatás igénybevételét megelőzően.

6.1.2. Az Üzemeltető a hirdetés elhelyezését a mindenkor hatályos hirdetési díj ellenében biztosítja. Az egyedi hirdetési szerződéssel nem rendelkező Felhasználók számára érvényes aktuális hirdetési díjaink a felhasználói fiókba történő belépést követően megtekinthető “Hirdetés kiemelése” oldalon kerülnek rögzítésre.

6.1.3. A díjakat a Felhasználó a Voxinfo Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 132.) által nyújtott fizetési szolgáltatások segítségével a SimplePay (OTP Mobil Kft.) által biztosított fizetési felületen egyenlítheti ki. A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért, és esetleges téves fizetési adatok megadásáért a Társaság nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Társaság a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A szolgáltatásról bővebben a https://fizetes.voxpay.hu/aszf/ linken tájékozódhat. A Voxinfo Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. által a https://fizetes.voxpay.hu/rolunk/ oldalon közzétett elérhetőségei jelenleg a következők: (a) cím: 1034 Budapest, Bécsi út 100.; (b) Telefon: (06-1) 225-7603; (c) E-mail: info@voxinfo.hu

6.1.4. A vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a kiemelés megrendelésétől. A megfizetett díjról Üzemeltető a saját webügyviteli rendszerén keresztül csak bankkártyával fizető Felhasználók részére állít ki elektronikus számlát, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. Üzemeltető a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni.

6.1.5. Számlamódosítási igényt Üzemeltető maximum a számlakibocsátás dátumától számított 30 napon belül fogad el.

6.1.6. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

6.2. Az egyedi hirdetési szerződéssel rendelkező  Felhasználók tekintetében alkalmazott szabályok

6.2.1. Üzemeltető a hirdetés elhelyezését a mindenkor hatályos hirdetési díj ellenében biztosítja a Felhasználók számára. Jelen ÁSZF állandó, elválaszthatatlan részét képező https://www.hasznaltauto.hu/arlista oldalon kerülnek rögzítésre az aktuális árak (továbbiakban: hirdetési díj).

6.2.2. Felhasználó az általa megrendelt havi hirdetési csomagnak megfelelő hirdetési díjat a hirdetést követő hónapban napjáig készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással egy összegben köteles megfizetni a tárgyhónapot érintő számla kiállításától számított 15 napon belül. Havi csomagok megrendelése esetén a megrendelt tárgyhónap tekintetében Üzemeltető utólag, a tárgyhónapot követő első munkanapján állítja ki a számláját a tárgyhónapról. Negyedéves/féléves/éves csomagok megrendelése esetén Felhasználó a hirdetési díjat előre, egy összegben köteles megfizetni készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással. Negyedéves/féléves/éves csomagok megrendelése esetén Üzemeltető minden hónap 15-e utáni első munkanapon állítja ki a számláját az adott periódusra vonatkozóan, amelyet a számla kiállításától számított 15 napon belül Felhasználó köteles kiegyenlíteni. Fizetési késedelem esetén Üzemeltető jogosult a követelés behajtásával követeléskezelőt megbízni. A hirdetési díj késedelmes fizetése esetén Felhasználó hirdető a késedelem időtartamára, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értékét és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben meghatározott behajtási költségátalányt köteles megfizetni, amely behajtási költségátalány negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeg.

6.2.3. Az egyedi hirdetési szerződéssel rendelkező Felhasználók – amennyiben érvényes előfizetéssel rendelkeznek a jelen ÁSZF 5.2.3.1. pontjában meghatározott Extra szolgáltatásra – az admin.hasznaltauto.hu linken elérhető adminisztrációs felületükön keresztül, az eXtra szolgáltatás keretében elérhető eXtra Keret és eXtra Keret Plusz funkciókkal is igénybe vehetnek Szolgáltatásokat az alábbi feltételekkel:

6.2.3.1. eXtra keret funkció:

Az eXtra keret funkció keretében az egyedi hirdetési szerződéssel rendelkező Felhasználók az alábbi két módon egyenlíthetik ki az igénybe vett Szolgáltatások ellenértékét:

(a) Felhasználó által előre feltöltött egyenleg: egyedi hirdetési szerződéssel rendelkező Felhasználók az adminisztrációs felületükön belül, az eXtra funkció részét képező Egyenlegfeltöltés gombra kattintással tudják elérni az eXtra feltöltése aloldalt. Az eXtra feltöltése aloldalon a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy saját magának feltöltsön egy tetszőleges összeget bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással (díjbekérő generálással). Az ily módon feltöltött keret esetében a Felhasználó előre kifizeti az általa igénybe venni kívánt Szolgáltatások ellenértékét Üzemeltetőnek. Az erre a keretre feltöltött összeget Üzemeltető nyilvántartja a Felhasználó adminisztrációs felületén belül, az eXtra funkció Egyenleg (tranzakciók) aloldalán a „Felhasználható feltöltött összeg” megjelölésű sorban. Ez az összeg kizárólag Szolgáltatások igénybevételére használható fel Felhasználó választása szerint. Egyedi hirdetési szerződéssel rendelkező Felhasználó a keretre feltöltött, azaz előre megfizetett összeg erejéig szabadon vásárolhat Szolgáltatásokat Üzemeltetőtől addig, amíg az adminisztrációs felület felhasználási jogosultsága fennáll. Amennyiben Felhasználó az adminisztrációs felületén keresztül vesz igénybe egy Szolgáltatást oly módon, hogy azt aktiválja, akkor annak ellenértékét Üzemeltető automatikusan levonja Felhasználónak az adminisztrációs felületén felhasználó által feltöltött keretként nyilvántartott összegből. Ha megszűnik Felhasználó adminisztrációs felületre vonatkozó felhasználási joga, akkor az általa előre megfizetett és az adminisztrációs felületen szereplő keretre feltöltött összeget elveszíti, azzal kapcsolatban semmilyen igényt nem érvényesíthet Üzemeltetővel szemben.

(b) Biztonsági összeghatár: Üzemeltető az eXtra funkció Egyenleg (tranzakciók) aloldalán tartja nyilván az adott Felhasználó számára Szolgáltatások vásárlására biztosított, Felhasználó által utólag fizetendő keretösszeget a „Biztonsági összeghatár” sorban. A biztonsági összeghatár összegét Üzemeltető a saját döntése alapján biztosítja azon – eXtra szolgáltatásra előfizetett – Felhasználóknak Szolgáltatások megvásárlására, akik az Üzemeltető Szolgáltatásait szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően használják.  Amennyiben Felhasználó szeretné módosítani a biztonsági összeghatárt, akkor ezt az eXtra funkción belül az eXtra keretmódosítás gomb megnyomásával elérhető aloldalon keresztül kezdeményezheti az aloldalról letölthető eXtra szolgáltatás módosító megállapodás dokumentum kitöltésével, és az aláírt módosítás Üzemeltetőnek történő elküldésével. A keretösszeget csak felfelé lehet módosítani. Amennyiben Üzemeltető visszaigazolja a módosítást, akkor az eXtra funkcióban megemeli ezzel egyidejűleg a Felhasználónak biztosított biztonsági összeghatárt. Felhasználó a biztonsági összeghatár összege erejéig jogosult Szolgáltatásokat igénybe venni. A biztonsági összeghatár terhére igénybe vett Szolgáltatás ellenértékét Üzemeltető levonja a biztonsági összeghatár rendelkezésre álló keretösszegéből, és a levont összegről, azaz az igénybe vett Szolgáltatás díjáról Üzemeltető havonta utólag számlát bocsát ki Felhasználó számára, amelynek összegét Felhasználó köteles 15 napon belül kiegyenlíteni. A biztonsági összeghatár keretösszegét csak két fordulónap közötti időszakban lehet felhasználni, ugyanis a fordulónap végén a beállított biztonsági összeghatár keretösszege törlődik, amennyiben azt eddig az időpontig nem használta fel Felhasználó, ugyanakkor a fordulónapot követő újabb időszak kezdetén a biztonsági összeghatár keretösszege feltöltődik az Üzemeltető által meghatározott összeggel. A biztonsági összeghatár keretének fordulónapjai közötti időtartam: minden hónap 21. napjának 00:00-tól a következő hónap 20. napjának 23:59-ig terjedő időtartam. Üzemeltető bármikor jogosult indokolás nélkül megszüntetni az eXtra szolgáltatáson belül a biztonsági összeghatár terhére történő Szolgáltatás igénybevételt bármely Felhasználóval szemben, amely esetben Felhasználó az eXtra szolgáltatáson belül elérhető más fizetési lehetőségekkel tudja kiegyenlíteni az általa igénybe vett Szolgáltatások ellenértékét.

A Felhasználó adminisztrációs felületén belül, az Egyenleg (tranzakciók) gomb alatt elérhető eXtra aloldalon aggregált formában szerepel a „Még felhasználható” sorban a Felhasználó által előre feltöltött keret összegéből, valamint az Üzemeltető által biztosított Biztonsági összeghatár keret összegéből még felhasználható összeg. Ugyancsak az előző két keret összegéből felhasznált aggregált összeget mutatja a „Felhasznált összeg” sorban szereplő egyenleg.

6.2.3.2. eXtra keret plusz funkció: Az eXtra keret plusz funkcióval biztosított keretösszeg egyenlege minden egyedi hirdetési szerződéssel rendelkező Felhasználó részére elérhető az adminisztrációs felületén az eXtra funkció Egyenleg (tranzakciók) gombjának megnyomása után megjelenő eXtra plusz aloldalán. Az eXtra keret plusz funkció keretében az Üzemeltető egy egyenleget biztosít, amelyre Üzemeltető az alábbi esetben tölt fel összegeket:

– Közös csomag szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók esetében a térítésmentesen biztosított Szolgáltatások ellenértékét feltölti Üzemeltető az eXtra keret plusz funkció egyenlegére.

– Amennyiben az Üzemeltető kompenzálni kívánja az eXtra szolgáltatással rendelkező Felhasználót, akkor a kompenzáció összegét az eXtra keret plusz funkció egyenlegére tölti fel Üzemeltető.

– Amennyiben az eXtra szolgáltatással rendelkező egyedi hirdetési szerződéssel rendelkező Felhasználó csomagot vált és a csomagváltás miatti díj különbözet levásárlására szerez jogosultságot Felhasználó az ÁSZF 5.2.3.3. pontja alapján, akkor ezen különbözet összegét Üzemeltető az eXtra keret plusz funkció egyenlegre tölti fel.

– Egyéb, az Üzemeltető saját egyoldalú döntésén alapuló esetben.

Az adminisztrációs felületen az eXtra keret plusz egyenlegnek van egy aktiválási dátuma és egy lejárati dátuma, amely két időpont közötti időtartamban jogosult Felhasználó az eXtra keret plusz egyenlegen nyilvántartott összegeket Szolgáltatás aktiválására felhasználni az eXtra keret plusz egyenleg erejéig. Amennyiben Felhasználó az adminisztrációs felületén keresztül vesz igénybe egy Szolgáltatást oly módon, hogy azt aktiválja, akkor annak ellenértékét Üzemeltető automatikusan levonja Felhasználónak az eXtra keret plusz egyenlegen nyilvántartott összegből. A lejárati időpontig fel nem használt eXtra keret plusz egyenleg összegét a lejárati időpont után Felhasználó már nem jogosult felhasználni Szolgáltatás igénybevételére, azzal kapcsolatban Felhasználó semmilyen igényt nem érvényesíthet Üzemeltetővel szemben.

6.2.3.3. eXtra szolgáltatáson belül felhasználható kuponok

Az eXtra szolgáltatáson belül a Felhasználó a fenti eXtra keret funkcióval és eXtra keret plusz funkcióval felhasználható egyenlegein túl az eXtra kuponokat is felhasználhat az általa igénybevett Szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére, amennyiben a kupont beváltja az eXtra funkció részét képező Kuponok beváltása gombra kattintását követően megnyíló aloldalon. A Felhasználó által beváltott kuponok mellett az Üzemeltető is jogosult a Felhasználó részére egyoldalúan kuponokat feltölteni az adminisztrációs felületére, amelyeket a Felhasználó a feltöltést követően Szolgáltatások igénybevételére használhat fel. A beváltott/feltöltött és Szolgáltatások igénybevételére felhasználható kuponokat az Üzemeltető a Felhasználó adminisztrációs felületén belül, az Egyenleg (tranzakciók) gomb alatt elérhető eXtra aloldalon tartja nyílván „Rendelkezésre álló kuponok:” megjelöléssel.

6.2.3.4. eXtra szolgáltatáson belül elérhető keretek felhasználásának sorrendje

Amennyiben a Felhasználó számára több különböző egyenleg keret összege és/vagy kuponok is rendelkezésre állnak a Szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére, akkor Üzemeltető ezeknek az ellenértékét az alábbi sorrendben vonja le az eXtra funkció adminisztratív felületén található egyenlegek nyilvántartásából:

 • Először a kuponok összegét vonja le.
 • Ezt követően az eXtra keret plusz egyenlegéből rendelkezésre álló összeget vonja le.
 • Sorrendben harmadik helyen Üzemeltető a Felhasználó által előre feltöltött egyenleg rendelkezésre álló összegét vonja le.
 • Amennyiben a fenti egyenlegek kimerültek vagy nem álltak rendelkezésre, akkor Üzemeltető a biztonsági összeghatár egyenlegéből vonja le az igénybe vett Szolgáltatások ellenértékét.

6.2.4. A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltető jogosult kikapcsolni rendszeréből Felhasználó hirdető hirdetéseit, és erről köteles a kikapcsolással egyidejűleg vagy azt megelőzően e-mailen vagy admin üzenetben vagy írásban értesíteni Felhasználót megjelölve a kikapcsoláshoz vezető indokokat, körülményeket, a kikapcsolás időtartamát. Felhasználó az ily módon kiesett hirdetési időre semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet. Felhasználó jogosult a kikapcsolással kapcsolatos tényeket, indokokat az Üzemeltetőhöz benyújtott panasz keretében tisztázni. Amennyiben Felhasználó a kikapcsolást követően 8 napon belül nem fizeti meg a hirdetési díj tartozásának összegét Üzemeltetőnek és ezen időtartam alatt panasszal sem él a kikapcsolás ellen, akkor Üzemeltető jogosult felmondani a Felhasználóval kötött szerződését.

6.2.5. A hirdetési csomag hónap közbeni megrendelése esetén az első törthónap hirdetési díja a szolgáltatásnyújtás megkezdésének napjától esedékes az adott hónap végéig. A hirdetési csomag hónap közbeni megszűnése esetén az utolsó törthónap hirdetési díja az adott hónap első napjától a szolgáltatásnyújtás megszüntetésének napjáig esedékes. A törthónapra vonatkozó napidíj összege az alábbiak szerint kerül kiszámításra: a havidíj harmincad része (napidíj = havidíj / 30 ).

6.2.6. Üzemeltető az alábbiakban részletezett esetekben jogosult időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt az admin felületen, e-mail formájában vagy írásban tájékoztatni köteles Felhasználó hirdetőit. Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható Üzemeltető részéről egyoldalúan.

6.2.7. Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult amennyiben:

 • az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex változása,
 • a jogszabályi környezet megváltozása,
 • az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének biztosítása,
 • vagy a gazdasági, műszaki illetve egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja.

6.2.8. Amennyiben Felhasználó hirdető a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül – értesítés elmaradása esetén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül – azonnali hatályú felmondásra jogosult.

6.2.9. A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Felhasználó hirdető ráutaló magatartásával a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

6.2.10. Üzemeltető választása szerint a fizetési késedelemről, illetve fizetési felszólításról, a hirdetés törléséről, elérhetetlenné tételéről, valamint a hirdetési csomagjainak tartalmát és/vagy díját érintő változásokról jogosult a hirdető Felhasználót vagy az admin felületén elérhető, üzenetek címszó alatt vagy pedig e-mail formájában tájékoztatni.

6.3. A jelen ÁSZF alapján mind az egyedi hirdetési szerződéssel nem rendelkező, mind az azzal rendelkező valamennyi Felhasználó tekintetében az elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme a forint (HUF).

7. Felelősség

7.1. A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi Felhasználó saját kockázata és felelőssége.

7.2. Üzemeltető nem garantálja a Weboldalakon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a Weboldalak vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Üzemeltető azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

7.3. Üzemeltető a Weboldalak és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a Weboldalak és Szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok törléséből vagy elvesztéséből, a Szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

7.4. Üzemeltető nem felelős az abból származó kárért, hogy a Felhasználó adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

7.5. A Weboldalakon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által üzemeltetett külső weboldalak tartalmáért az Üzemeltetőt semmiféle felelősség nem terheli.

7.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felel a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott vagy a Weboldalakon elhelyezett adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: tartalom), azok valódiságáért, továbbá Üzemeltető a Felhasználó által a Weboldalak használatával harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért, sérelemdíj igényért felelősséget nem vállal.

7.7. Felhasználó által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a tartalomért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban Üzemeltető tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának, sérelemdíj igényének megtérítését követelni.

7.8. A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weboldalakra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. Üzemeltető a Weboldalak üzemeltetését az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően végzi. Üzemeltető jogosult a Weboldalakra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben bármely Weboldalra feltöltött tartalom a jelen ÁSZF-be vagy jogszabályba ütközik. Üzemeltető a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az Ügyfélszolgálat elérhetőségein (ugyfelszolgalat@hasznaltauto.hu) jelezhetik. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Weblapon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja Üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A jogsértő tartalom eltávolításáról Üzemeltető a döntés indokait tartalmazó e-mailben értesíti Felhasználót. Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weboldalakra/Weboldalra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további ÁSZF-be ütköző tevékenységét.

7.9. Felhasználó által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű kárét, jogsérelemért, sérelemdíj igényért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség, sérelemdíj igény, kár, elmaradt haszon megtérítésére.

7.10. Mivel az internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, ezért Felhasználó tudomásul veszi, hogy az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja.

7.11. Üzemeltető a Weboldalakon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

7.12. Az Elkertv. értelmében Üzemeltető Szolgáltatásait igénybevevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk, tartalom tekintetében Felhasználó minősül szolgáltatónak.

7.13. Üzemeltető jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. Üzemeltető a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

7.14. Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni Üzemeltető mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weboldalakra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés Üzemeltetőtől függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. Üzemeltető együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Felhasználók közötti ügyletek teljesítésének előmozdítására. A Weboldalakon keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy Üzemeltető nem felel e szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles Üzemeltető helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

7.15. Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Üzemeltető kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, valamint a hirdetésben közzétett tartalomért (pl.: elírás, tévedés jogának fenntartása).

7.16. Felhasználó vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

7.17. Felhívjuk a figyelmét, hogy a hirdetés feladása kapcsán, a hirdetett gépjármű alvázszámának a hirdetésfeladási űrlapon erre kijelölt mezőben történő megadása esetén a hirdető lehetőséget ad arra a hirdetést böngésző látogatók részére, hogy a hirdetett gépjármű vonatkozásában, annak eredetére, műszaki állapotára, és egyéb, jogi státuszára vonatkozó információkat a www.carvertical.hu weboldalon elérhető nemzetközi, vagy a www.totalcar.hu weboldalon elérhető autó-előélet adatokat átadó szolgáltatásból, közvetlenül lekérje. A Carvertical, illetve a TotalCar szolgáltatás az Üzemeltetőtől és egymástól független, harmadik személyek nyújtják, saját weboldalukon. Az Üzemeltető ezen szolgáltatás kapcsán felelősséget nem vállal. A hirdető partner felelősséget vállal az Üzemeltető felé azért, hogy az általa hirdetett gépjármű természetes személy tulajdonosától (amennyiben ilyennel rendelkezik) megfelelő jogalappal rendelkezik ahhoz, hogy a gépjármű hirdetése kapcsán személyes adatnak minősülő adatokat kezelje, azokat a Weboldalon elérhető Szolgáltatás igénybevétele során a jogszabályoknak megfelelően kezeli, így különösen az alvázszámra vonatkozó adatkezelése megfelel az Adatvédelmi Tájékoztató feltételeinek.

7.18. Az Adatvédelmi Tájékoztató szerint a Társaság méri a Felhasználók aktivitását. Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag Felhasználó felelőssége az, hogy a Weboldalt honnan, milyen eszközről nyitja meg, használja azt, így Felhasználó saját felelőssége, ha nem anonim ablakban nyitja meg a Weboldalt, amikor nem a saját gépét, eszközét használja a Weboldalra belépéshez, és emiatt a Felhasználó aktivitásáról a Társaság nem pontos adatokat gyűjt össze, ami miatt a Felhasználó számára nem kívánt, sértő tartalom is megjelenik hirdetésként a Felhasználó gépén vagy eszközén, vagy ilyen tartalmú hírlevelet kap. A Társaság kizárja minden felelősségét azokért a károkért, igényekért, amelyek a Felhasználót azáltal érhetik, ha a Weboldalt nem anonim ablakban nyitja meg a Weboldalt, amikor nem a saját gépét, eszközét használja a Weboldalra belépéshez.

8. Hirdetési alapfeltételek, Szolgáltatás nyújtásának megtagadása, hirdetések törlése, korlátozása

8.1. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

8.2. A Weboldalakon megjelenő hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell.

8.3. A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett járműre kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken a termék elforgatva szerepel. Üzemeltető jogosult a Felhasználók által a hirdetéseikhez feltöltött képet a logójával ellátni. Más Felhasználó hirdetők, vagy bármely harmadik személy képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a Felhasználó hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal. Nem tölthetők fel olyan képek sem, amelyek mozaik képeket tartalmaznak olyan módon, hogy egy kép helyére legalább két képet szerkesztenek össze.

8.4. Egy Felhasználó hirdető egyidejűleg egy adott járműről egy hirdetést helyezhet el az adott Weboldalon. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a járműre vonatkozó másik hirdetés. Tilos több Felhasználó hirdetői profil létrehozása ennek kikerülésére. 

8.5. Üzemeltető közízlést- vagy jogszabályt, más személy jogos érdekét sértő, valamint az adott Weboldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből. 

8.6. Üzemeltető a www.hasznaltauto.hu honlap esetében jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése, megvalósulása esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, vagy a megfelelő kategóriába áthelyezni, amennyiben:

(a) Felhasználó egyidejűleg egy adott járműről több hirdetést is elhelyez, vagy egy hirdetésben több járművet hirdet.

(b) Felhasználó a használt járművek hirdetései között új-, teszt- vagy bemutatójármű hirdetést helyez el. (Ilyen járművek kizárólag www.szalonauto.hu-s felhasználónévvel és jelszóval hirdethetőek meg.)

(c) Felhasználó nem jármű vagy járműfelépítmény hirdetést helyez el. (pl.: járműalkatrész, tartozék, gumiabroncs, felni, szerszám, szolgáltatás, csere, ingatlan, háztartási gép, ékszer, könyv, szoftver, vagy egyéb termék, élő állat, cégek, vállalkozások stb.)

(d) Felhasználó jármű bontásra egyben, jármű darabokban, jármű alkatrésznek vagy bontott jármű hirdetést helyez el.

(e) Felhasználó a hirdetést nem a megfelelő jármű-kategóriában helyezi el.

(f) Felhasználó a járművekről készült képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el.

(g) Felhasználó a hirdetéshez kapcsolódóan feltöltött dokumentumok között a jelen ÁSZF által meg nem engedett képet tölt fel, vagy azok személyes adatot vagy egyéb olyan információt tartalmaznak, amelynek felhasználására a Felhasználó nem jogosult.

(h) Felhasználó a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.

(i) Ingyenesen hirdető magánszemély két- vagy több hirdetést egyidejűleg bármilyen formában helyez el.

(j) A Weboldalon csak magyar nyelven lehet hirdetni. A hirdetésnek a hirdetett járművet kell leírnia.

(k) A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz.

(l) A hirdetéssel kapcsolatos, vélelmezhetően jogellenes magatartás jut Üzemeltető tudomására.

(m) Felhasználó kizárja a felelősségét a hirdetésben közzétett tartalomért (pl.: elírás, tévedés jogának fenntartása).

8.7. Üzemeltető a www.szalonauto.hu honlap esetében jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése, megvalósulása esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, vagy a megfelelő kategóriába áthelyezni, amennyiben:

(a) Felhasználó egyidejűleg egy adott járműről több hirdetést is elhelyez, vagy egy hirdetésben több járművet hirdet.

(b) Felhasználó az új-, teszt- vagy bemutatójárművek hirdetései között használt jármű hirdetést helyez el. (Ilyen járművek kizárólag www.hasznaltauto.hu-s felhasználónévvel és jelszóval hirdethetőek meg.)

(c) Felhasználó nem új-, teszt- vagy bemutatójármű jármű vagy járműfelépítmény hirdetést helyez el. (pl.: járműalkatrész, tartozék, gumiabroncs, felni, szerszám, szolgáltatás, csere, ingatlan, háztartási gép, ékszer, könyv, szoftver, vagy egyéb termék, élő állat, cégek, vállalkozások stb.)

(d) Felhasználó jármű bontásra egyben, jármű darabokban, jármű alkatrésznek vagy bontott jármű hirdetést helyez el.

(e) Felhasználó a hirdetést nem a megfelelő jármű-kategóriában helyezi el.

(f) Felhasználó a járművekről készült képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el.

(g) Felhasználó a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.

(h) A Weboldalon csak magyar nyelven lehet hirdetni. A hirdetésnek a hirdetett járművet kell leírnia.

(i) A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz.

(j) A hirdetéssel kapcsolatos, vélelmezhetően jogellenes magatartás jut Üzemeltető tudomására.

(k) Felhasználó hirdető kizárja a felelősségét a hirdetésben közzétett tartalomért (pl.: elírás, tévedés jogának fenntartása).

8.8. A Weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely

 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
 • jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
 • jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
 • megtévesztő információt tartalmaz;
 • Üzemeltető azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

8.9. Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni a Weblapon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (a Felhasználó fiókjának illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Felhasználó Üzemeltető megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja valamely Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

 • a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;
 • a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;
 • a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weboldalt/Weboldalakat vagy a Szolgáltatást;
 • a Felhasználó a Weboldalon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weboldalt, hogy az Üzemeltető (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó a Weboldalt, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weboldal módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;
 • a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weboldal üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;
 • vagy a fentiek gyanúja felmerül.

8.10. Tilos a feladott hirdetés olyan módon történő módosítása vagy szerkesztése, amely a hirdetésben szereplő termék tárgyára tekintettel tartalmilag új hirdetés feladásának minősülne.

8.11. Egyedi hirdetési szerződéssel rendelkező Felhasználók esetében erről az ÁSZF 8.5., 8.6., 8.7., 8.8. és 8.10. pontjai szerinti döntésről a döntés indokait tartalmazó e-mailben értesíti Üzemeltető a Felhasználót, aki jogosult panaszeljárásban tisztázni ezeket a körülményeket. Üzemeltető a felelősségét a jelen pont szerinti döntések miatti törlésekért az ÁSZF 7.9. pontja szerint kizárta.

8.12. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja. A Kereskedő Felhasználót erről a döntéséről Üzemeltető e-mailben 30 nappal korábban értesíti, de ezt a döntését nem köteles megindokolni.

8.13. Előzőek ismételt megsértése, megvalósulása esetén Üzemeltető az érintett Felhasználó tekintetében korlátozhatja a hirdetések elhelyezését. Ilyen esetekben a Felhasználó hirdető semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

9. Adatvédelem

Üzemeltető adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el.

10. A szerződés megszűnése

10.1. Szerződő felek által írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.

10.2. Ingyenesen hirdető Felhasználó részéről regisztrációval létrejött 1 darab ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében a szerződés a regisztráció törlésével megszűnik.

10.3. Ingyenesen hirdető Felhasználó a saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani, illetve törölni.

11. Elállás és felmondás joga

11.1. Fogyasztó Felhasználókra vonatkozó rendelkezések

11.1.1. A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő felhasználó értendő. A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket Üzemeltető abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen ÁSZF szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

11.1.2. A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát a jelen ÁSZF mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni Üzemeltető jelen ÁSZF 12. pontjában meghatározott postacímére vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

11.1.3. A Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Üzemeltető által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési mód Felhasználó tekintetében nem alkalmazható, vagy ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

11.1.4. A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott Szolgáltatásért járó ellenértékre Üzemeltető jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott Szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített Szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni Üzemeltető ésszerű költségeit, ha Üzemeltető a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

11.1.5. Üzemeltető a jelen ÁSZF, illetőleg a jogszabályban meghatározott esetben jogosult fogyasztó Felhasználóval szemben felmondásra.

11.2. Kereskedő Felhasználókra vonatkozó rendelkezések

11.2.1. Üzemeltető jogosult a Kereskedő Felhasználóval fennálló szerződése rendkívüli felmondással történő egyoldalú megszüntetésére, amennyiben Felhasználó szerződésszegést vagy jogszabálysértést szerződésszegést követ el, és 3 napon belül nem tesz eleget Üzemeltető szerződésszegés, jogszabálysértés orvoslására vonatkozó e-mailen küldött felszólításának, vagy jogvitát kezdeményez Üzemeltetővel szemben vagy a felszólítást követően ismétlődően jogellenes vagy szerződésbe ütköző tartalmat tesz közzé.

11.2.2. Üzemeltető jogosult a Kereskedő Felhasználóval fennálló szerződése felmondására a jelen ÁSZF-ben és a jogszabályban meghatározott esetekben is.

11.2.3. Üzemeltető a fenti 11.2.1. és 11.2.3. pontokban meghatározott esetek bármelyikében jogosult a Kereskedő Felhasználóval fennálló szerződését 30 napos felmondási idővel felmondani. Kereskedő Felhasználó jogosult panasszal élni a felmondás ellen, amelyet Üzemeltető a panaszkezelésére vonatkozó szabályai szerint kivizsgál, de az a felmondási határidőre nincsen halasztó hatállyal. Ha Üzemeltető a panasznak helyt ad, akkor a felmondását visszavonja, és indokolatlan késedelem nélkül visszaállítja Kereskedő Felhasználó mindazon jogait, amelyek a felmondás hatályossá válását megelőzően megillették Felhasználót. Üzemeltető a felmondást e-mailen közli a Kereskedő Felhasználóval, amelyben megjelöli a felmondáshoz vezető konkrét tényeket, körülményeket, beleértve a szerződésszegő, jogszabálysértő magatartás rövid leírását, valamint a harmadik személyek általi bejelentések tartalmát is, a felmondás szerződéses indokát és a Kereskedő Felhasználóval fennálló szerződés megszűnésének időpontját, a felmondás elleni panasz lehetőségét. Kereskedő Felhasználóval fennálló szerződés megszűnésének napjával valamennyi, Üzemeltető és Kereskedő Felhasználó közötti jogviszony megszűnik, és Üzemeltető nem köteles helytállni semmilyen, a megszűnésből eredő, vagy amiatt felmerülő költségért és kárért, és az abból eredő minden költség, kár, vagy hátrányos jogkövetkezmény Kereskedő Felhasználót terheli. Felmondás esetén a megszűnés napjával az apróhirdetések nem érhetők el többé a Weboldalon. A jelen pont szerinti megszüntetéssel kapcsolatban okozott károkért Üzemeltető nem tartozik felelősséggel.

11.2.4. A jelen ÁSZF 11.2.3. pontjában a felmondásra előírt 30 napos felmondási határidő nem alkalmazandó, ha:

a) Üzemeltetőre olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul, amely szerint oly módon kell teljes mértékben megszüntetnie Szolgáltatását, amely nem teszi lehetővé számára e felmondást megelőző 30 napos orvoslási határidő betartását; vagy

b) Üzemeltető az uniós joggal összhangban álló nemzeti jog szerinti kényszerítő indok alapján gyakorolja a megszüntetési jogot; vagy

c) Üzemeltető bizonyítani tudja, hogy az érintett Felhasználó több alkalommal is megsértette az alkalmazandó szerződési feltételeket, és ez eredményezte a szóban forgó szerződés megszüntetését.

11.2.5. Amennyiben a felmondásra előírt 30 napos felmondási határidő nem alkalmazandó, Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül, e-mailen közli a Kereskedő Felhasználóval a felmondásának indokolását, amelyben megjelöli a felmondáshoz vezető konkrét tényeket, körülményeket, beleértve a szerződésszegő magatartás rövid leírását, a felmondás szerződéses indokát és a szerződés megszűnésének időpontját, a felmondás elleni panasz lehetőségét. Üzemeltető nem köteles indokolni döntését, amennyiben olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul rá, amelynek alapján tartózkodnia kell a konkrét tények, körülmények vagy a vonatkozó indok vagy indokok közlésétől, vagy amennyiben bizonyítani tudja, hogy az érintett Felhasználó több alkalommal is megsértette az alkalmazandó szerződési feltételeket, és ez eredményezte a szóban forgó szerződés megszüntetését. A jelen pont szerinti megszüntetéssel kapcsolatban okozott károkért Üzemeltető nem tartozik felelősséggel.

12. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

12.1. Üzemeltető ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

 • elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@hasznaltauto.hu

12.2. Üzemeltető a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen az ugyfelszolgalat@hasznaltauto.hu e-mail címen fogadja. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. Üzemeltető a székhelyén személyesen nem fogad panaszokat. 

12.3. Üzemeltető kivizsgálja az összes, a fentiek szerint beérkező panaszt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az a lehető legrövidebb időn belül érdemben orvoslásra vagy megválaszolásra kerüljön.

12.4. A fogyasztónak minősülő Felhasználók panaszainak kezelésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. Az üzleti felhasználónak minősülő Felhasználók a fogyasztói panaszokra vonatkozó szabályok szerint jogosultak panaszt beterjeszteni Üzemeltetőhöz, de az így beterjesztett panasz nem minősül fogyasztói panasznak. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. Az elektronikus hírközlési (például e-mailben küldött hangüzenet) szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt Üzemeltető egyedi azonosítószámmal látja el.

12.5. A jegyzőkönyv tartalmazza a Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, Üzemeltető álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.

12.6. Az e-mailben küldött panaszt Üzemeltető annak beérkezését követő harminc napon belül írásban vagy e-mailben érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját Üzemeltető megindokolja.

12.7. Üzemeltető a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értelmében három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására Üzemeltető és a Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.

12.8. A fogyasztónak minősülő Felhasználó panaszának elutasítása esetén Üzemeltető írásos vagy e-mailben küldött válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban Üzemeltető tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így Üzemeltető a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy Üzemeltető fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó Üzemeltető válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

(i) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és Üzemeltető közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.

(ii) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat a következő linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.

12.9. A Kereskedő Felhasználóval kapcsolatos panaszok kezelésére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 számú rendelete irányadó.

1. számú Melléklet

Tájékoztatás Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatás fogyasztónak minősülő Felhasználók által történő igénybevétele során Üzemeltető és a fogyasztónak minősülő Felhasználó, mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján (jelen tájékoztatóban nagy kezdőbetűvel szereplő fogalmakat az ÁSZF-ben szereplő meghatározásnak megfelelően kell érteni):

1. Értelmező rendelkezések:

digitális adattartalom:

digitális formában előállított vagy nyújtott adat;

fogyasztó:

a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;

járulékos szerződés:

olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés:

olyan fogyasztói szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek;

tartós adathordozó:

olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

távollévők között kötött szerződés:

olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:

olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

2. A szerződés szerinti szolgáltatások lényeges tulajdonságai:

Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Felhasználó hirdetői részére használt, valamint új-, teszt- vagy bemutató járműveik folyamatos hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalakon internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Üzemeltető által ingyenesen biztosított, jelszóval védett internetes adminisztrátor felület használatával Felhasználó hirdető helyezi el járműhirdetéseit. A Weboldalakon nyújtott egyes szolgáltatások ingyenesen, míg más szolgáltatások visszterhesen érhetőek el. Üzemeltető által nyújtott (egyéb) szolgáltatásokról bővebben az általános szerződési feltételekben, valamint az adott Weboldalon a „Szolgáltatásaink” menüpont alatt tájékozódhat.

3. Vállalkozás neve:

Adevinta Classified Media Hungary Kft. (továbbiakban: Üzemeltető)

4. Székhelyének postai címe:

1134 Budapest, Váci út 49. 3. emelet

elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@hasznaltauto.hu

cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-09-926009

adószáma: HU14918618-2-41

5. A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:

Az árakról és egyéb költségekről a következő weboldalon: https://www.hasznaltauto.hu/araink, illetve az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weboldalakon tájékozódhat.

6. Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

Üzemeltető által megadott szolgáltatási díj összege a szolgáltatás valamennyi költséget tartalmazza. Ha a teljes ellenértéket, vagy valamennyi költség előre történő kiszámítása nem lehetséges, a Felhasználó az ellenérték összegének kiszámításának módjáról a szerződés megkötését és a szolgáltatás megrendelését megelőzően tájékoztatást kap.

7. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

Nincs ilyen.

8. A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

A teljesítés feltételeivel, a fizetési módokkal, teljesítési határidőkkel és a panaszkezeléssel kapcsolatos információk az általános szerződési feltételekben elérhetőek (1., 2., 3., 4. és 10. pontok).

9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre. 

 • Adevinta Classified Media Hungary Kft. 
 • 1134 Budapest, Váci út 49.
 • elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@hasznaltauto.hu

A fogyasztót megillető elállási és felmondási joggal kapcsolatos információk az ÁSZF-ben elérhetőek (11. pont).

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi árutermék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogot a jelen bekezdéssel összhangban gyakorolta.

10. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási/felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

11. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:

Kellékszavatosság

Fogyasztó Üzemeltető hibás teljesítése esetén Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és Üzemeltető közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, Üzemeltető a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Üzemeltető költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles Üzemeltetőnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre Üzemeltető adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát Üzemeltetővel közölni. Fogyasztó és Üzemeltető közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és Üzemeltető közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

12. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban a jelen ÁSZF-ben, illetőleg a Weboldalakon megadott e-mail címeken kérhet tájékoztatást. Üzemeltető jótállást nem vállal.

13. Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

14. Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés időtartama egy hónap. Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések estén a felmondási idő 14 nap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatás a jelen tájékoztatásban, az ÁSZF-ben, illetve az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weboldalakon található.

15. Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Nincsen ilyen eset.

16. A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

Ingyenes hirdetések esetében a Felhasználó hirdető a regisztrációját, hirdetését bármikor jogosult törölni. Ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott Szolgáltatás tekintetében a Weboldalakon található.

17. A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

Nincs.

18. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

Üzemeltető az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.

19. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A Weboldalak böngésző független módon együttműködnek valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép).

19. Arról, hogy az árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló harmadik fél vállalkozásnak minősül-e, a harmadik fél által az online piac szolgáltatója felé tett nyilatkozat alapján:

Amennyiben a Weboldalakon egy hirdetés hirdetője a hirdetések listázási oldalán Kereskedőként jelenik meg, akkor ezen hirdetőket az általuk az Üzemeltető felé tett nyilatkozatuk alapján vállalkozásnak kell tekinteni.

20. Arról, hogy ha az árukat, szolgáltatásokat vagy digitális tartalmat kínáló harmadik fél nem vállalkozás, a szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek, és a fogyasztót ez esetben nem illetik meg a fogyasztói jogok:

Amennyiben a Weboldalakon egy hirdetés hirdetője a hirdetések listázási oldalán nem Kereskedőként jelenik meg, akkor ezen hirdetők nem minősülnek vállalkozásnak, így a velük megkötött szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek, és a fogyasztót ez esetben nem illetik meg a fogyasztói jogok. 

21. A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

Fogyasztók a panaszaikkal első sorban e-mailben fordulhatnak közvetlenül Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Üzemeltető és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve általános szerződési feltételek szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

22. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Hatályos: 2023.10.26-tól