Adatvédelmi tájékoztató

Alább olvashatod a részletes Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amennyiben csak egy gyors áttekintésre lennél kiváncsi látogasd meg Adatvédelmi Áttekintő oldalunkat.

Hatályos 2023. augusztus 2-től

Adatvédelmi tájékoztató

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően tartalmazza az Adevinta Classified Media Hungary Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49., cégjegyzékszáma: 01-09-926009, a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) által a Használtautó.hu, Garanciális.hu, Nagyhaszon.hu, Szalonautó.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése és azon keresztül nyújtott szolgáltatásai során történő személyes adatok kezelése körülményeit.

A Tájékoztatót a Társaság annak érdekében teszi közzé, hogy a Weboldalon folytatott személyes adatkezelések érintettjeit, így mind a Weboldalon böngésző látogatókat, mind a Weboldalon és az ahhoz kapcsolódó Használtautó.hu mobil applikációbanban (a továbbiakban: Applikáció) a Társaság által elérhetővé tett Szolgáltatások igénybe vevőit (a továbbiakban: Felhasználók) a GDPR 13. cikkében meghatározott információkról a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztassa, így többek között a Társaság által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartalmáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adat továbbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Tekintettel arra, hogy a jelen Tájékoztató kiterjed a Társaság által üzemeltetett Applikáción keresztül zajló adatkezelésre is, így a Szolgáltatások alatt a Weboldalon elérhető funkciókon túl a Társaság által az Applikáción elérhetővé tett szolgáltatásokat is értjük, illetve ahol jelen Tájékoztató Weboldalt említ, az ott megfogalmazottak az Applikáció használata esetén az Applikáció felületére is vonatkoznak, a működésből eredő esetleges értelemszerű kivételekkel.

Amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, vagy észrevétele van mindezekkel kapcsolatban, az adatvedelem@hasznaltauto.hu elérhetőségen várjuk megkeresését.

A Felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Weboldal használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem fogja tudni a személyes adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weboldal valamely funkcióját használni. Ezen eseteket az adott Szolgáltatás igénybe vételére szolgáló űrlapon, az adott adatkezelésre vonatkozó külön tájékoztatásban, illetve a jelen Tájékoztatóban jelezzük.

A Weboldal és az Applikáció böngészésének, megfelelő használatának és az egyes Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weboldalon elérhető Szolgáltatás igénybevételével, a Weboldalon jármű vagy egyéb termék hirdetésre történő jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt, vagy a kifogásolt Szolgáltatást.

 1. Az Adatkezelő és az Adatkezelő elérhetőségének neve és elérhetőségei

A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek a Társaság minősül, amelynek lényeges adatai az alábbiak:

Cégnév: Adevinta Classified Media Hungary Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.

Cégjegyzékszám: Cg: 01-09-926009

Email: ugyfelszolgalat@hasznaltauto.hu

A Társaság adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége: adatvedelem@hasznaltauto.hu

Mindazon adatkezelések esetén, ahol a Társaság, mint adatkezelő mellett más harmadik személy is érintett a személyes adatkezelésekben, akár mint közös adatkezelő, akár másik adatkezelő, akár mint adatfeldolgozó, a Társaság a jelen Tájékoztatóban a vonatkozó információkat feltünteti.

A Tájékoztató irányadó abban az esetben is, amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval a Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A Weboldal bizonyos esetekben harmadik személyek által üzemeltetett weboldalra, ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmazhat, amelyekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Ilyen esetekben kérjük, hogy figyelmesen olvassa el mind a vonatkozó általános szerződési feltételeket, mind a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatást, mielőtt ezen szolgáltatásokat igénybe venné, vagy személyes adatait a harmadik személy részére megadná. Tekintettel arra, hogy mindezen feltételek, működés és tartalom nem áll a Társaság befolyása alatt, azokért a Társaság nem vállal felelősséget.

 1. Fogalommeghatározások a Tájékoztatás értelmezéséhez

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetlen, akár közvetett módon azonosítható. A Weboldal használata során különösen ilyen a természetes személyazonosító adatok mellett a fénykép, nem, életkor.

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat a Társaság kizárólag 18. életévét betöltött természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki. Tekintettel arra, hogy 16. életévét be nem töltött gyermek személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, a Társaság valamennyi olyan esetben, amikor ilyen érintetteknek címzett adatkezelési folyamatot végez, megszerzi a törvényes képviselő hozzájárulását.

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő a Társaság, de bizonyos folyamatokban, ahol ez külön megjelölésre kerül, a Társaságon kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. A Társaság adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során átadnak a Társaság részére, feltöltenek a Weboldalra, valamint amely adatokat a Társaság gyűjti a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenysége során.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre. A Társaság adatkezelési folyamataihoz számos adatfeldolgozót vesz igénybe, amelyek személyét az egyes adatkezelések kapcsán megjelöljük, vagy utalunk az adatfeldolgozók kategóriáira.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása. A Weboldalon valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatok kerülnek a Társaság rendelkezésére bocsátásra, adatkezelésnek minősül.

Adatkezelés jogalapja: a Társaság a személyes adatokat jellemzően szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A Társaság az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról.

Hozzájárulás: az érintett által az adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.

Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például a Társaság és a Felhasználó közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg a Társaság.

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig a Társaság jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg a Társaság.

Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket a Társaság a Weboldal felhasználóiról rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak.

Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a Weboldalon keresztül elérhetők a Felhasználók részére. A jelen Tájékoztató kiterjed a jármű vagy egyéb termék hirdetési és azokhoz kapcsolódó valamennyi elérhető szolgáltatás használatára, a Weboldalon elérhető elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre (hírlevelekre, SMS-ekre), továbbá a Társaság által végzett, Szolgáltatásokra vonatkozó piackutatásokban, nyereményjátékokban vagy eseményeken történő részvétel okán felmerülő személyes adatkezelésekre.

 1. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések

Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:

Regisztráció, Weboldal regisztrációt követő használata ·

o   Regisztráció esetén kötelezően megadandó személyes azonosító adatok, így különösen az emailcím, a felhasználói név

·       Információ a Weboldalon tanúsított online keresési viselkedéséről, így különösen a keresett jármű vagy egyéb termék hirdetésekről, kattintott hirdetésekről.

Szolgáltatások igénybevétele a Weboldalon §  Fizetési tranzakció lebonyolítását, és erre vonatkozóan jogszabály szerint számla kibocsátását igénylő fizetős Szolgáltatások igénybevétele esetén: számlázási név és számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, kártyabirtokos neve

o   Egyéb, számla kibocsátását igénylő szolgáltatás igénybevétele esetén számlázási adatai (számlázási név és cím)

·

o   Információ az igénybe vett Szolgáltatásairól, tranzakciók adatairól (pl. hirdetései, aktivitása)

·

o   Információ a Szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, hozzáférés dátuma és ideje).

·       Hirdetés feladás esetén telefonszám

Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele ·

o   A közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adatok (így a név, emailcím és telefonszám).

·       A Társaság által küldött üzenetek, digitális kommunikációk megnyitása, kattintása, annak nyomonkövethetősége érdekében.

Promóciókon, nyereményjátékokon történő részvétel ·

o   A promóció, nyereményjáték lefolytatásához szükséges, a résztvevő Felhasználóra vonatkozó azonosítási adatok, a nyeremény kézbesítéséhez és kapcsolatfelvételhez használatos személyes adatok (rendszerint név, szállítási cím, email cím)

·       A személyes részvétel esetén Önről fényképfelvétel készülhet, önkéntes hozzájárulásának megadása esetén.

Kapcsolatfelvétel ·       Személyes adatok, amelyeket a Felhasználó megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen a Társaság által biztosított telefonos, e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Facebookon, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok.
Közvélemény- és piackutatásban történő részvétel ·

o   A felmérés során a Felhasználó által önkéntesen megadott saját magára, vagy családi körülményeire, életvitelére vonatkozóan, a Társaság által a kutatás céljából elkért személyes adat

·       A Felhasználó visszajelzései és észrevételei.

Egyéb forrásokból kapott személyes adatok ·

o   Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos elszámolások kapcsán a fizetés megtörténtének megállapításához és a számviteli elszámolásához szükséges mértékben

·

o

§  Marketing kommunikáció- és reklámozási tevékenység javítása, mérése érdekében harmadik személy partnerek által felvett adatok (lásd különösen: Sütikkel kapcsolatos adatkezelések tájékoztatója [LINK])

·       Foglalkoztató által megadott kapcsolattartói adatok.

3.1. Felhasználói fiók létrehozása (Regisztráció), fenntartása, törlése

A felhasználói fiók létrehozása során (Regisztráció), illetőleg a Weboldal regisztrációt követő használata során a Társaság a Felhasználó következő adatait kezeli:

 1. Regisztráció esetén kötelezően megadandó személyes azonosító adatok, így különösen az emailcím, a felhasználói név.
 2. Hirdetés feladás esetén telefonszám.
 3. Személyes adatok, amelyeket a Felhasználó megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen a Társaság által biztosított telefonos, e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Facebookon, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok.
 4. Hirdető nyilatkozata kereskedői minőségéről.

A felhasználói fiók létrehozása során (Regisztráció) kötelezően megadott személyes adatok adatkezelésének célja a Weboldalon elérhető, Szolgáltatások igénybevételére, így pl. jármű hirdetés feladása, illetve a fizetős Szolgáltatások megrendeléséhez történő hozzáférési jogot alapító jogviszony létrehozása, a létrejövő jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése és a Felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében kezeli.

A felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó által megadott e-mail címet Társaság a felhasználói regisztráció hitelesítésére, így a Felhasználó egyedi azonosítására is használja, amelynek keretében a regisztráció során a felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a megadott e-mailcím valós működése.

A regisztráció során a megadandó személyes adatok közül az űrlapon csillaggal jelölt személyes adatok kötelezően megadandó személyes adatok, amelyek megadása a szerződés létrejöttének feltétele, és amelyek megadásának elmaradása esetén a felhasználói fiók nem hozható létre. A felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a Felhasználó e-mail elérhetőségének azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.

A felhasználói fiók létrejöttével a Felhasználó önkéntesen, a kötelezően megadandó adatok körén kívül további profil adatokat rendelhet a fiókjához, így megadhatja telefonszámát, a hirdetett jármű vagy egyéb termék megtekintési címét és egyes oldalak esetében a Felhasználó által beszélt nyelveket. Ezen személyes adatok megadása nem szükséges a felhasználói fiók létrehozásához, megadásuk önkéntes, azokat (az elsődlegesen megadott telefonszám kivételével) a Felhasználó a fiókjába belépve bármikor törölheti, illetve annak törlését a Társaságtól is kérheti.

A fenti, önkéntes adatok megadásán alapuló adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés időtartama az adatok Felhasználó által történő törléséig, illetve ennek hiányában a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.

3.2. Gazdálkodó szervezetekkel kötött jármű hirdetési szerződés

A Felhasználási Feltételek szerinti gazdálkodó szervezet Felhasználók a Szolgáltatásokat külön, a Társasággal írásban megkötött megállapodás alapján veszik igénybe. A felhasználói szerződés megkötése során a Társaság rendelkezésére bocsátott adatokat a Társaság jogviszony létrehozása, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése és a Felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében, valamint az írásbeli megállapodásban rögzített egyéb célból kezeli.

A szerződés megkötése során a Társaság által a Felhasználótól bekért személyes adatok, többségében a kapcsolattartói adatok, illetve az kereskedői kapcsolattartókra vonatkozó adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltétele, amelyek megadásának elmaradása esetén a Társaság nem köti meg a szerződést.

Az adatkezelés célja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a jogviszony létrehozása, annak teljesítése, a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, a fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

Az adatkezelés célja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a jogviszony létrehozása, annak teljesítése, a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, a fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetén a Szolgáltatásra vonatkozó, a Társaság és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, míg más szervezetek, jogi személyek esetén a szerződő felek arra vonatkozó jogos érdeke, hogy a szerződésből eredő jogaikat gyakorolhassák, kötelezettségeiket teljesíthessék, egymással a közöttük fennálló jogviszonnyal kapcsolatban, vagy arra tekintettel kommunikálhassanak, továbbá a Társaság arra vonatkozó jogos érdeke, hogy ügyfelét aktuális híreiről tájékoztathassa.

A Szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

3.3. Hirdetésfeladás a Weboldalon

Adatkezelési tevékenység: A Weboldalon a regisztrált Felhasználók részéről a jármű vagy egyéb termék hirdetések feltöltésének előfeltétele a hirdetés feltöltési űrlapon meghatározott, kötelezően megadandó személyes adatok megadása, amelyek közül a Felhasználó telefonszáma, valamint, amennyiben annak közzétételéhez hozzájárult, a Felhasználó email elérhetősége, illetve utolsó belépésének időpontja a Weboldalon a hirdetés részeként közzétételre kerül.

Személyes adatok kategóriája: elérhetőségi adatok, személyes azonosítók, hirdetéshez megadott személyes adatok.

Érintettek: Hirdetést feladó regisztrált felhasználók.

Adatkezelés célja: Keretszerződés ideje alatt (Felhasználói fiók megléte alatt) a Felhasználók által feladott hirdetésekhez vagy megkezdett hirdetés feladáshoz kapcsolódó adatkezelés menedzselése.

Az adatkezelés jogalapja a hirdetés közzétételére vonatkozó szerződéses jogviszony létrehozása, azaz a Felhasználó számára a hirdetés közzétételére szolgáló felület nyújtása, a szolgáltatás előkészítése és a szolgáltatás nyújtása, így a jogviszonyból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, (GDPR 6. cikk (1) b)), azaz a hirdetés közzétételére vonatkozó szerződéses jogviszony létrehozása, a Felhasználó számára a hirdetés közzétételére szolgáló felület nyújtása, a szolgáltatás előkészítése és a szolgáltatás nyújtása, így a jogviszonyból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a szerződés tartamához kötődik, azaz a Weboldalon közzétett hirdetés végleges törléséig tart (ld. Általános Szerződési Feltételek 1. pont).

Felhívjuk a figyelmét, hogy a hirdetés feladása kapcsán, a hirdetett gépjármű alvázszámának megadása esetén a hirdető lehetőséget ad arra a hirdetést böngésző látogatók részére, hogy a hirdetett gépjármű vonatkozásában, annak eredetére, műszaki állapotára, és egyéb, jogi státuszára vonatkozó információkat az interneten elérhető adatbázisokból lekérje. A Weboldalon és az Applikációban ehhez a Társaság a Carvertical szolgáltatást felajánlja a böngészők részére, amely szolgáltatás a Társaságtól független, harmadik személy nyújtja, saját weboldalán. A Társaság ezen szolgáltatás kapcsán felelősséget nem vállal.

3.4. Hirdetésfeladás szerződött partnerek részére

Adatkezelési tevékenység: Szerződött partnerek által feladott hirdetésekben előforduló harmadik fél érintettek személyes adatainak kezelése.

Személyes adatok kategóriája: A hirdetésben megadott, személyes adatnak minősülő adatok.

Érintettek: Partnerek ügyfelei és képviselői.

Adatkezelés célja: Szerződött partnerek által feladott hirdetésekben előforduló harmadik fél érintettek személyes adatainak kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6.cikk, (1) f)), hogy a partnerekkel kötött hirdetésfeladásra vonatkozó szerződéseket teljesítse.

Tiltakozás módja: Az érintett a Társaság ügyfélszolgálatára eljuttatott nyilatkozattal tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Az adatkezelés időtartama: A szerződés időtartamához kötődik, azaz a Weboldalon közzétett hirdetés végleges törléséig tart vagy pedig addig, amíg az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

Amennyiben természetes személy érintett bármely személyes adatát  a Társaság szerződéses partner hirdetője a hirdetésben közzéteszi, hirdető szavatol a Társaság felé azért, hogy ehhez megfelelő jogalappal rendelkezik. A Társaság nem tudja ellenőrizni a hirdető partnerei által közzétett hirdetésekben szereplő esetleges személyes adatoknak (így az alvázszámnak) a valódiságát, pontosságát, így minden olyan hirdetést elhelyező szerződött hirdető partnere, aki harmadik személy érintettre vonatkozó személyes adatot (így például alvázszámot) jelenít meg a hirdetésben, kizárólagosan felel az általa közzétett adat valódiságáért és pontosságáért összhangban a GDPR 11. Cikkében foglalt rendelkezésekkel.

3.4.1. Fizetős Szolgáltatások és kiemelések igénybevétele magánszemélyeknek:

Adatkezelési tevékenység: A Weboldalon fizetős szolgáltatás igénybevétele. Kiemelések vásárlása, hirdetés idejének meghosszabbítása, kártyás fizetési szolgáltató igénybevételével.

Személyes adatok kategóriája: Személyes azonosítók, elérhetőségi adatok, tranzakciós adatok.

Az érintettek kategóriája: Weboldalon fizetős szolgáltatást vásárló magánszemélyek.

Az adatkezelés célja: Keretszerződés keretében vásárolt kiegészítő szolgáltatás megrendelésnek nyilvántartása, teljesítése és pénzügyi elszámolása.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, (GDPR 6. cikk (1) b)).

Adatkezelés tervezett időtartama: Szerződés teljesítése alatt.

A Társaság a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe a jelen pontban ismertetett adatkezelési tevékenységéhez: Andrews IT., Számlaközpont Zrt.

3.4.2. Fizetős Szolgáltatások és kiemelések igénybevétele jogi személyek kapcsolattartó adatait érintően:

Adatkezelési tevékenység: A Weboldalon fizetős szolgáltatás igénybevétele. Olyan felhasználók esetén akik jogi személyek képviseletében járnak el de nem rendelkeznek partneri szerződéssel. Kiemelések vásárlása, hirdetés idejének meghosszabbítása, kártyás fizetési szolgáltató igénybevételével.

Személyes adatok kategóriája: Személyes azonosítók, elérhetőségi adatok, tranzakciós adatok.

Az érintettek kategóriája: Weboldalon fizetős szolgáltatást vásárló magánszemélyek.

Az adatkezelés célja: Keretszerződés keretében vásárolt kiegészítő szolgáltatás megrendelésnek nyilvántartása, teljesítése és pénzügyi elszámolása.

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6.cikk, (1) f)), hogy a kiegészítő szolgáltatást vásárló felhasználók tranzakcióval kapcsolatos adatait kezelje.

Adatkezelés tervezett időtartama: Szerződés teljesítése alatt.

A Társaság a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe a jelen pontban ismertetett adatkezelési tevékenységéhez: Andrews IT., KBOSS Kft., Számlaközpont Zrt.

3.4.3. Adattovábbítás harmadik személyek részére fizetős Szolgáltatások esetén:

A Társaság a 3.4.1. és 3.4.2. pontokban foglalt Szolgáltatások ellenértékének megfizetése céljából igénybe vett, 5.6. pont szerinti fizetési szolgáltató, mint önálló adatkezelő részére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (Payment Services Directive – PSD2) és a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény előírásai alapján továbbítja a Felhasználó számlázási nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, és a kártyabirtokos nevét.

A fizetési szolgáltatónak átadott adatkört a kártyatársasági előírások szabják meg az EMV (Europay-MasterCard-Visa) szabvány alapján, amelynek célja egy még biztonságosabb ügyfélhitelesítés lehetővé tétele.

A fizetési szolgáltatás nyújtása tekintetében a Voxinfo Kft., mint online fizetési szolgáltató adatkezelőnek, és nem a Társaság által igénybevett adatfeldolgozónak minősül, melynek alapján az adatkezelést saját adatkezelési szabályzata alapján, saját felelősségére végzi. A Voxinfo Kft. adatkezelésére irányadó adatvédelmi tájékoztatója ezen a linken érhető el. A Voxinfo Kft. 2020.10.29-től a bankkártyás fizetés elfogadására a Simplepay rendszerét használja. SimplePay bankkártyás fizetési szolgáltató üzemeltetője az OTP Mobil Kft. (Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., Cégjegyzékszám: 01-09-174466, Adószám: 24386106-2-42). Amennyiben a Felhasználó bankkártyás fizetést választ, akkor ezzel tudomásul veszi, hogy a Voxinfo Kft., mint adatkezelő felhasználói adatbázisában tárolt következő adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére: név, e-mail cím, számlázási adatok. Az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff.

Az adattovábbítás célja annak biztosítása, hogy a fizetési szolgáltató a fenti jogszabályok előírásai szerint tudja a fizetési tranzakciókat lebonyolítani. A fenti adatok fizetési szolgáltató rendelkezésére bocsátása kizárólag a kibocsátó bank oldalán történő validációs célra történik. Az elfogadó bank mindössze közvetíti a szükséges adatokat, azokat semmilyen formában nem használja, és nem tárolja.

Az adattovábbítás jogalapja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a Társaság és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő kötelezettségek teljesítésének lehetővé tétele, így a Szolgáltatás díjának online fizetési szolgáltatás igénybevételével történő megfizetésének biztosítása, a Társaság fizetés lebonyolításában való közreműködése, mint Szolgáltatás teljesítése, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése. Az adatkezelés időtartama az adattovábbítás lebonyolításáig tart.

3.4.4. Számvitelei törvény rendelkezéseinek megfelelés:

Adatkezelési tevékenység: A Társaság által a különböző termékeknél és szolgáltatásoknál használt számlázó rendszerekben tárolt számlaképe.

A személyes adatok kategóriája: Személyes azonosítók, elérhetőségi adatok. A Felhasználók által feltöltött jármű vagy egyéb termék hirdetésekhez rendelhető, ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások igénybevételének feltétele a Társaság rendelkezésére álló, felhasználói fiók regisztrálásához kötelezően megadott személyes adatok ismeretén kívül, hogy a Felhasználó az ellenérték megfizetésének esetére a Társaság részére előírt számlakibocsátási kötelezettsége teljesítéséhez a Társaság rendelkezésére bocsássa a számla kiállításához szükséges személyes adatait, így különösen a következő adatokat: Név, számlázási cím, számlaképen megjelenített adatok, email cím bankszámlaszám, adóalany státusz.

Az érintettek kategóriája: Weboldalon fizetős szolgáltatást vásárló magánszemélyek.

Az adatkezelés célja: Fizetés visszakereshetősége, azonosítása, valamint a számviteli törvény megfelelés céljából történő adattárolás.

Az adatkezelés jogalapja:

A Szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk, (1), c))., így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: A szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított minimum 8 évig köteles megőrizni.

A szerződés létrejöttének feltétele a számlázási adatok megadása a fizetéssel járó Szolgáltatások esetén, tekintettel a Társaságra kötelező, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott kötelezettségekre.

A Társaság a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe a jelen pontban ismertetett adatkezelési tevékenységéhez: Andrews IT., KBOSS Kft., Számlaközpont Zrt.

3.5. Gépjármű alvázszám átadása a Carvertical számára

Adatkezelési tevékenység: Amennyiben egy hirdető megadja a hirdetésben szereplő gépjármű alvázszámát  a hirdetésfeladásra szolgáló adatlap erre rendelt mezőjében, a gépjármű előéletére vonatkozó nemzetközi információt szolgáltató  Carvertical szolgáltatás hirdetésben történő bekötése céljából, és egy érdeklődő Felhasználó a Weboldalon rákattint, hogy igényli a Carvertical szolgáltatást, akkor a hirdető által megadott alvázszámot a Társaság továbbítja API-n keresztül a Carvertical szolgáltatást nyújtó cV Group UAB-nek.

Az adatkezelési tevékenység során kezelt személyes adat kategóriája: Hirdető által megadott alvázszám.

Érintettek kategóriája

a./ Alvázszámot megadó természetes személy Felhasználók. 

b./ Amennyiben természetes személy tulajdonában álló gépjármű alvázszámát a Társaság szerződéses partner hirdetője adja meg a hirdetett jármű tulajdonosaként eljáró természetes személlyel megkötött szerződés alapján, hirdető szavatol a Társaság felé azért, hogy megfelelő jogalappal rendelkezik ahhoz, hogy az alvázszámot a Carvertical szolgáltatásnak a hirdetésben történő bekötése kapcsán a Társaság a fentiek szerinti adatkezelési tevékenység során továbbítsa a Carvertical szolgáltatást nyújtó cég részére.

A Társaság nem tudja ellenőrizni a hirdető partnerei által közzétett hirdetésekben szereplő esetleges személyes adatoknak (így az alvázszámnak) a valódiságát, pontosságát, így minden olyan hirdetést elhelyező szerződött hirdető partnere, aki harmadik személy érintettre vonatkozó személyes adatot (így például alvázszámot) jelenít meg a hirdetésben, kizárólagosan felel az általa közzétett adat valódiságáért és pontosságáért összhangban a GDPR 11. Cikkében foglalt rendelkezésekkel.

Adatkezelés célja: alvázszám továbbítása Carvertical szolgáltatást nyújtó cég részére részére.

Adatkezelés jogalapja:

a/ A természetes személy Felhasználók esetében az érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. Cikk a) bekezdés).

b/ A Társaság szerződéses partner hirdető Felhasználója esetében a Társaság ahhoz fűződő jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6.cikk, (1) f)), hogy a szerződött partnerek számára lehetővé tegye a Carvertical szolgáltatás igénybevételét. Az érintett részére elérhető tiltakozás módja: Az érintett a Társaság ügyfélszolgálatára eljuttatott nyilatkozattal tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Hozzájárulás visszavonása: Internet böngészőn keresztül a hirdető Felhasználó törli az alvázszámot a hirdetésből.

A jelen pontban foglalt adatkezelési tevékenységhez a Társaság az Andrews IT Kft. szolgáltatását veszi igénybe.

A jelen pont szerinti adatkezeléssel kapcsolatban a Társaság és a Carvertical szolgáltatást nyújtó cV Group UAB között a GDPR 26. Cikke szerinti közös adatkezelés valósul meg, amelyre vonatkozóan közös adatkezelési megállapodást kötöttek egymással a felek, amely az alábbi lényeges rendelkezéseket tartalmazza az adatkezeléssel kapcsolatban:

A cV Group UAB, mint adatkezelő adatai és elérhetőségei:

A cV Group UAB, mint adatkezelő adatai: cV Group UAB (székhely: Visorių g. 2-307, Vilnius, Litvánia; regisztrációs száma: 303134915).

A cV Group UAB, mint adatkezelő elérhetősége:  https://www.carvertical.com/hu/elerhetosegek .

Tekintettel arra, hogy a cV Group UAB és a Társaság a Carvertical Szolgáltatás Felhasználók részére történő elérhetővé tételében együttműködik, e felek külön megállapodásban szabályozták az adatkezelési folyamatokért fennálló felelősségük tartalmát. 

Ennek értelmében közös adatkezelés tárgyát képezi kizárólag az alábbi, adattovábbítási művelet (a továbbiakban: Adattovábbítás): a Weboldal felhasználói által a hirdetésfeladás során megadott alvázszám továbbítása a www.carvertical.com weboldalra annak érdekében, hogy a jármű iránt érdeklődő más felhasználó a jármű előtörténetére vonatkozóan minél gyorsabban és kényelmesebben tudjon szolgáltatást igénybe venni.

Minden más adatkezelés tekintetében a Felek önálló adatkezelőknek minősülnek, mely adatkezelésekért önállóan és kizárólagosan állnak helyt.

Az adatkezelés jogalapja: a Társaság részéről az adattovábbításnak a jogalapja az érintett természetes személy hozzájárulása (GDPR 6. Cikk a) bekezdés), illetve a szerződött partnere esetében Társaság jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6.cikk, (1) f)), a cV Group UAB részéről az alvázszámmal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a Társaság Felhasználóival járműtörténeti jelentésekre irányuló szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrehozása és teljesítése.

A Közös Adatkezelés körébe tartozó Személyes Adatok: felhasználó által a Carvertical szolgáltatás igénybevétele céljából megadott jármű alvázszáma.

Az adatkezelés időtartama: az Adattovábbítás lebonyolításáig tart.

A Projekttel kapcsolatos adatkezelési tevékenységek felosztása:

– Az érintettek által a Weboldalra feltöltött alvázszám begyűjtése és a cV Group UAB részére továbbítása a Társaság felelősségi körébe tartozik;

– cV Group UAB felelősségi körébe tartozik a továbbított alvázszám alapján az érdeklődő felhasználóval szerződést kötni a Carvertical szolgáltatásra és annak alapján a jármű előéletére vonatkozó riportot készíteni;

– A Felhasználók által tett panaszok/reklamációk kivizsgálásához szükséges adatkezelési tevékenységek annak a Félnek a felelősségi körébe tartoznak, akinek szolgáltatását az adott panasz érinti. Ennek megfelelően egyebek mellett az

– alvázszám begyűjtésével kapcsolatos panasz kivizsgálása a Társaság, míg 

– a Carvertical Szolgáltatást érintő panasz kivizsgálása a cV Group UAB felelősségi körébe tartozik.

A közös adatkezelés tárgyát képező adattovábbításra vonatkozóan a Társaság felelős a magánszemélyek által a GDPR szerinti érintetti jogaikkal kapcsolatosan benyújtott kérelmek tekintetében.

A Carvertical Szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó, jelen pontban meghatározott adatkezelési tevékenységével kapcsolatos, a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettsége teljesítéséért kizárólag a cV Group UAB tartozik felelősséggel.

A cV Group UAB által a Társaság rendelkezésére bocsátott, és a Társaság által a Weboldalon közzétett cV Group UAB általános szerződési feltételek és adatvédelmi tájékoztató tartalmáért, és a benne szereplő információk helyességéért a Társaság nem felelős, azért kizárólag a cV Group UAB tartozik felelősséggel.

3.6. Jármű vagy egyéb termék hirdetésekhez rendelhető fizetős Szolgáltatások igénybevétele

A fizetős Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Társaság az alábbi adatkezelési tevékenységeket végzi:

3.6.1. Fizetős Szolgáltatások és kiemelések igénybevétele magánszemélyeknek:

Adatkezelési tevékenység: A Weboldalon fizetős szolgáltatás igénybevétele. Kiemelések vásárlása, hirdetés idejének meghosszabbítása, kártyás fizetési szolgáltató igénybevételével.

Személyes adatok kategóriája: Személyes azonosítók, elérhetőségi adatok, tranzakciós adatok.

Az érintettek kategóriája: Weboldalon fizetős szolgáltatást vásárló magánszemélyek.

Az adatkezelés célja: Keretszerződés keretében vásárolt kiegészítő szolgáltatás megrendelésnek nyilvántartása, teljesítése és pénzügyi elszámolása.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, (GDPR 6. cikk (1) b)).

Adatkezelés tervezett időtartama: Szerződés teljesítése alatt.

A Társaság a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe a jelen pontban ismertetett adatkezelési tevékenységéhez: Andrews IT., Számlaközpont Zrt.

3.6.2. Fizetős Szolgáltatások és kiemelések igénybevétele jogi személyek kapcsolattartó adatait érintően:

Adatkezelési tevékenység: A Weboldalon fizetős szolgáltatás igénybevétele. Olyan felhasználók esetén akik jogi személyek képviseletében járnak el de nem rendelkeznek partneri szerződéssel. Kiemelések vásárlása, hirdetés idejének meghosszabbítása, kártyás fizetési szolgáltató igénybevételével.

Személyes adatok kategóriája: Személyes azonosítók, elérhetőségi adatok, tranzakciós adatok.

Az érintettek kategóriája: Weboldalon fizetős szolgáltatást vásárló magánszemélyek.

Az adatkezelés célja: Keretszerződés keretében vásárolt kiegészítő szolgáltatás megrendelésnek nyilvántartása, teljesítése és pénzügyi elszámolása.

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6.cikk, (1) f)), hogy a kiegészítő szolgáltatást vásárló felhasználók tranzakcióval kapcsolatos adatait kezelje.

Adatkezelés tervezett időtartama: Szerződés teljesítése alatt.

A Társaság a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe a jelen pontban ismertetett adatkezelési tevékenységéhez: Andrews IT., KBOSS Kft., Számlaközpont Zrt.

3.6.3. Adattovábbítás harmadik személyek részére fizetős Szolgáltatások esetén:

A Társaság a 3.6.1. és 3.6.2. pontokban foglalt Szolgáltatások ellenértékének megfizetése céljából igénybe vett, 5.6. pont szerinti fizetési szolgáltató, mint önálló adatkezelő részére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (Payment Services Directive – PSD2) és a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény előírásai alapján továbbítja a Felhasználó számlázási nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, és a kártyabirtokos nevét.

A fizetési szolgáltatónak átadott adatkört a kártyatársasági előírások szabják meg az EMV (Europay-MasterCard-Visa) szabvány alapján, amelynek célja egy még biztonságosabb ügyfélhitelesítés lehetővé tétele.

A fizetési szolgáltatás nyújtása tekintetében a Voxinfo Kft., mint online fizetési szolgáltató adatkezelőnek, és nem a Társaság által igénybevett adatfeldolgozónak minősül, melynek alapján az adatkezelést saját adatkezelési szabályzata alapján, saját felelősségére végzi. A Voxinfo Kft. adatkezelésére irányadó adatvédelmi tájékoztatója ezen a linken érhető el. A Voxinfo Kft. 2020.10.29-től a bankkártyás fizetés elfogadására a Simplepay rendszerét használja. SimplePay bankkártyás fizetési szolgáltató üzemeltetője az OTP Mobil Kft. (Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., Cégjegyzékszám: 01-09-174466, Adószám: 24386106-2-42). Amennyiben a Felhasználó bankkártyás fizetést választ, akkor ezzel tudomásul veszi, hogy a Voxinfo Kft., mint adatkezelő felhasználói adatbázisában tárolt következő adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére: név, e-mail cím, számlázási adatok. Az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff.

Az adattovábbítás célja annak biztosítása, hogy a fizetési szolgáltató a fenti jogszabályok előírásai szerint tudja a fizetési tranzakciókat lebonyolítani. A fenti adatok fizetési szolgáltató rendelkezésére bocsátása kizárólag a kibocsátó bank oldalán történő validációs célra történik. Az elfogadó bank mindössze közvetíti a szükséges adatokat, azokat semmilyen formában nem használja, és nem tárolja.

Az adattovábbítás jogalapja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a Társaság és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő kötelezettségek teljesítésének lehetővé tétele, így a Szolgáltatás díjának online fizetési szolgáltatás igénybevételével történő megfizetésének biztosítása, a Társaság fizetés lebonyolításában való közreműködése, mint Szolgáltatás teljesítése, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése. Az adatkezelés időtartama az adattovábbítás lebonyolításáig tart.

3.6.4. Számvitelei törvény rendelkezéseinek megfelelés:

Adatkezelési tevékenység: A Társaság által a különböző termékeknél és szolgáltatásoknál használt számlázó rendszerekben tárolt számlaképe.

A személyes adatok kategóriája: Személyes azonosítók, elérhetőségi adatok. A Felhasználók által feltöltött jármű vagy egyéb termék hirdetésekhez rendelhető, ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások igénybevételének feltétele a Társaság rendelkezésére álló, felhasználói fiók regisztrálásához kötelezően megadott személyes adatok ismeretén kívül, hogy a Felhasználó az ellenérték megfizetésének esetére a Társaság részére előírt számlakibocsátási kötelezettsége teljesítéséhez a Társaság rendelkezésére bocsássa a számla kiállításához szükséges személyes adatait, így különösen a következő adatokat: Név, számlázási cím, számlaképen megjelenített adatok, email cím bankszámlaszám, adóalany státusz.

Az érintettek kategóriája: Weboldalon fizetős szolgáltatást vásárló magánszemélyek.

Az adatkezelés célja: Fizetés visszakereshetősége, azonosítása, valamint a számviteli törvény megfelelés céljából történő adattárolás.

Az adatkezelés jogalapja: A Szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk, (1), c))., így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: A szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított minimum 8 évig köteles megőrizni.

A szerződés létrejöttének feltétele a számlázási adatok megadása a fizetéssel járó Szolgáltatások esetén, tekintettel a Társaságra kötelező, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott kötelezettségekre.

A Társaság a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe a jelen pontban ismertetett adatkezelési tevékenységéhez: Andrews IT., KBOSS Kft., Számlaközpont Zrt.

3.7. Felmérések folytatása a Felhasználók körében

A Társaság időről-időre a Weboldalon, a Felhasználók körében felmérést kezdeményez olyan módon, hogy a Weboldalon felmérést hirdet meg, amelyben a Társaság Felhasználói önkéntesen, a felmérésben meghatározott adatkezelési elvek szerinti adatkezeléshez adott önkéntes, kifejezett hozzájárulásuk esetén részt vehetnek. A felmérések célja a Szolgáltatások működésének megfelelősége mérése, a Társaság Szolgáltatásainak hatékonyságának, fejlesztésük érdekében teendő lépések meghatározása. A Társaság a felmérések meghirdetése alkalmával egyedileg tesz közzé az adatvédelmi tájékoztatást, az ott nem meghatározott kérdésekre a jelen Tájékoztató rendelkezései irányadók.

A Társaság a Felhasználókat e-mail elérhetőségükön keresztül, jogos érdeke alapján, megkeresheti a Társaság Szolgáltatásaira, annak felhasználói megítélésére, vonatkozó közvéleménykutatással, felméréssel kapcsolatban. Az ilyen adatkezelés célja a Társaság Szolgáltatásainak fejlesztése, működésének mérése, a felhasználói elégedettség mérése. Az adatkezelés időtartama a Felhasználói válaszadást követő 2 hét.

3.8. Felhasználók felé történő üzenetek eljuttatására vonatkozó adatkezelések

3.8.1. Felhasználók aktivitásuk alapján történő megkeresésekre vonatkozó adatkezelések 

A Felhasználók Weboldalon történő aktivitása, így különösen a Szolgáltatások használatára vonatkozó tevékenységének adatait, azaz az internetes böngészési viselkedés és a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó adatokat a Társaság annak érdekében felhasználhatja, hogy az ahhoz hozzájáruló Felhasználó érintettek részére személyre szabott marketingüzeneteket (3.8.1.1. és 3.8.1.2.), valamint a Szolgáltatás használatára vonatkozó testreszabott üzeneteket küldjön (3.8.1.3. és 3.8.1.4.). Ezen tevékenységekhez a Társaság a következő adatokat kezeli: (i) Információ a Weboldalon tanúsított online keresési viselkedéséről, így különösen a keresett jármű vagy egyéb termék hirdetésekről, kattintott hirdetésekről, (ii) Információ az igénybe vett Szolgáltatásairól, tranzakciók adatairól (pl. hirdetései, aktivitása), (iii) Információ a Szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például böngésző neve, a webböngésző user agent-je, a Szolgáltatáshoz való hozzáférés dátuma és ideje), (iv) Felhasználói azonosító adatok.

A kezelt adatok alapján a Társaság a Felhasználó megkereséséről történő döntés adatkezelés során Felhasználóra, mint érintettre, személyes preferenciáira, érdeklődésére vonatkozóan von le következtetést. A Társaság elvégezte az adatkezelés megkezdése előtt a szükséges hatásvizsgálatokat és megállapította, hogy a testreszabott üzenetek küldése során a Felhasználó szegmentálására használt automatizált adatkezelés nem jár kockázattal az érintett Felhasználók jogaira nézve, és annak Társaság által kommunikációra történő felhasználása nem jár joghatással az érintettre nézve és őt hasonlóképpen nem érinti jelentős mértékben. A felhasználói aktivitási adatok szegmentálásának működési logikáját a Társaság munkatársai állítják be (azaz ők adják meg a szegmensképzés szempontjait). Az üzenetek célcsoportjának kiválasztásakor a Társaság munkatársai olyan szegmenseket képeznek, amelyek a célzott marketing üzenetek esetén valószínű érdeklődés alapján szegmentálják a feliratkozott Felhasználókat, míg a Szolgáltatás használatának ösztönzésére irányuló üzenetküldéshez a szegmensképzés alapja a Felhasználó lehetséges szolgáltatási igényén alapul.  

A Társaság tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az adatkezelés során vizsgálja a Felhasználók aktivitását, így például az új Felhasználók regisztrációját, a regisztrált Felhasználók inaktivitását, az első hirdetés feladását, első kiemelés megvásárlását a félbehagyott hirdetéseket és a keresési paraméterek használatát. Az adatkezelés hatása a Felhasználóra, hogy ha a Felhasználó megfelel a Társaság által követett paraméternek, akkor őt automata üzenetben értesíti, üdvözli, támogatja a sikeres értékesítés lebonyolításában és / vagy a Weboldal funkcionalitásának optimálisabb kihasználásában, illetve, amennyiben hírlevél szolgáltatásra feliratkozott, részére e-mailes és push üzenet formájában hírlevelet küld. A Társaság adatkezelése során figyelemmel van arra, hogy megkeresései ne legyenek tolakodó jellegűek.

A felhasználói aktivitásra vonatkozó adatok kezelésére a Társaság a Braze, Inc (330 W 34th Street 18th floor New York, NY 10001, USA) adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe, amely részére a Társaság az érintett Felhasználó felhasználói adatait (személyes azonosító, elérhetőségi adatok), hirdetési és aktivitási adatait (hirdetés feladás, hirdetés kategóriák, kiemelések, kampány aktivitási adatok) továbbítja. A felhasználói aktivitást érintő adatgyűjtés érinti a Weboldalra látogató (nem bejelentkezett, azaz látogató státuszú) Felhasználók Weboldalon folytatott böngészési adatait is. Ehhez az adatgyűjtéshez a Társaság a Braze Inc által szolgáltatott sütit veszi igénybe, amelyre vonatkozó részletes tájékoztatást a Társaság Süti (Cookie) Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

A nem bejelentkezett Felhasználó az általa igénybe vett böngésző alapján kerül azonosításra, amikor látogatóként használja a Weboldalt a jelen pont szerinti adatkezelés során. Ebből eredően amennyiben a Felhasználó számítógépéről a Felhasználótól eltérő személy látogatja Weboldalunkat, ez anonim böngészőablakból történjen, annak érdekében, hogy a Felhasználó böngészőjéhez rögzített böngészési szokásokat a Társaság pontosan tudja követni, és ez alapján a Felhasználónak az ő szokásaihoz illeszkedő szolgáltatásokat, termékeket, reklámokat tudjon ajánlani. Amennyiben a Felhasználó böngészőjének használatát másik természetes személy részére is elérhetővé teszi a Weboldal használatára, előfordulhat, hogy a Felhasználó nem a saját böngészéséhez illeszkedő ajánlatot kap.

Az adatkezelés jogalapja a Társaság azon jogos érdeke, hogy tisztában legyen ügyfélköre Szolgáltatásokra vonatkozó igényével, érdeklődésével, ennek megfelelően személyre szabott módon kommunikáljon Felhasználóival, így Felhasználói a Szolgáltatások igénybevétele során tényleges érdeklődésüknek és igényüknek megfelelő tartalmú, a Szolgáltatások hatékony felhasználását segítő  üzeneteket kapjanak, ezáltal felhasználói élményük jobb legyen. 

Tiltakozás módja: Az érintett regisztrált Felhasználó az ugyfelszolgalat@hasznaltauto.hu e-mail címre küldött üzenetével az adatkezelés ellen teljeskörűen tiltakozhat, amelynek eredményeként a Társaság az adatkezelést nem végzi a tiltakozás követően, és értelemszerűen így szegmentáción alapuló üzenetet sem küld a továbbiakban a Felhasználónak, egyik csatornán sem.
A tiltakozási jog kapcsán a Társaság felhívja a Weboldalt nem bejelentkezett formában használó Felhasználók figyelmét, hogy az adatkezelést úgy is megszüntethetik, ha a Szolgáltatás elérésére használt böngészőjükben a Süti beállításokon belül a Saját célú marketing tevékenységet, vagy a Braze által alkalmazott süti működését nem engedélyezik a továbbiakban Mobileszköz használata esetén az eszközön történő  adatgyűjtést az  Applikációban az Adatvédelmi beállítások menüpont alatt lehet lekapcsolni, amelynek következményeként a használt eszközön az adatgyűjtés leáll, továbbá üzenetküldésre sem kerül sor a továbbiakban.

Az adatkezelés időtartama az érintett által történő tiltakozásig, ennek hiányában a felhasználói fiók törlését követő 180 nap időtartam. 

3.8.1.1 Hírlevél (regisztráció és kiküldés)

Adatkezelési tevékenység: A Társaság a Weboldalon és Applikációban a Használtautó.hu és Autónavigátor.hu weboldalakkal kapcsolatban promóciós célból (pl. árengedmények), nyereményjátékokkal kapcsolatban és harmadik felek reklámjaival kapcsolatos e-mail üzenetek (hírlevél) küldése érdekében az erre feliratkozott Felhasználók adatainak kezelése.

A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe a Társaság által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

A személyes adatok kategóriája: Név, email cím, felhasználó azonosító (userID), látogatói azonosító adatok, a feliratkozás/leiratkozás ténye, eszköz és böngésző azonosító, Felhasználó hírlevélküldésre kiválasztott szegmensbe tartozása

Érintettek kategóriája: A hírlevélre feliratkozott Felhasználók.

Adatkezelés célja: Hírlevelek küldése a Hasznaltauto.hu, Autonavigator.hu és a Társaság üzleti partnereinek termékei és szolgáltatásai népszerűsítése érdekében.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, kifejezett hozzájárulása (6. cikk, (1), a)). 

Adatfeldolgozók: A Társaság a hírlevél kiküldéséhez a Braze Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018) és az adattároláshoz Andrews IT Engineering Kft. (1138 Budapest, Tomori utca 34. 2. ép. 1. em.) adatfeldolgozók szolgáltatását veszi igénybe.

Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának módja: Az érintett a Hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását a Weboldalon felhasználói fiókba belépve a Fiók kezelése oldalon, Applikációban pedig belépést követően a Személyes beállítások menüponton belül a Hírlevél leiratkozó csúszka átállításával (kikapcsolt állapotba helyezésével) bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonhatja, amely esetben a Felhasználó adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők

Adatkezelés tervezett időtartama: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a felhasználói fiók törléséig, illetve a hírlevélszolgáltatás fenntartásáig.

3.8.1.2. Felhasználó marketing célú megkeresése Push üzenetekkel

Adatkezelési tevékenység: Az Applikációban a Használtautó.hu és Autónavigátor.hu weboldalakkal kapcsolatban promóciós célból (pl. árengedmények), nyereményjátékokkal kapcsolatban és harmadik felek reklámjaival kapcsolatos push üzenetek küldése érdekében az erre feliratkozott Felhasználók adatainak kezelése. 

Az adatkezelési tevékenység körében kezelt személyes adatok kategóriája: Felhasználónév, böngésző azonosító, eszköz azonosító, feliratkozás / leiratkozás ténye, felhasználó Szolgáltatásokkal kapcsolatos aktivitási adatai.

Adatkezeléssel érintettek kategóriája:  push üzenetek küldéséhez hozzájáruló érintettek.

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő Szolgáltatásainak és harmadik felek szolgáltatásainak és termékeinek hirdetése push üzenet csatornán keresztül mobil applikációban.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) a)).

Adatfeldolgozók: A push üzenetek kiküldéséhez a Társaság a Braze Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018) és az Andrews IT Engineering Kft. (1138 Budapest, Tomori utca 34. 2. ép. 1. em.) adatfeldolgozók szolgáltatását veszi igénybe.

Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának módja: Az érintett az általa használt eszközön történő adatkezelés kapcsán hozzájárulását visszavonhatja úgy, hogy a Weboldalon  a felhasználói fiókban a Fiók kezelése oldalon a Push értesítések leiratkozó csúszkát átállítja (kikapcsolt állapotba helyezésével), vagy Applikációban pedig belépést követően a Személyes beállítások menüponton belül Push leiratkozó csúszka átállításával (kikapcsolt állapotba helyezésével) bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonhatja, amely esetben a Felhasználó adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy ezen közvetlen megkeresés szolgáltatás fenntartásáig, de a felhasználói fiók törlése után maximum 180 napig. 

3.8.1.3. A Felhasználó push üzenettel történő megkeresése

Adatkezelési tevékenység: az Applikációban, amennyiben az érintett a push üzenetek küldését engedélyezi készülékén – a Szolgáltatásokra vonatkozó releváns tájékoztatásokkal (például: hirdetés feladás ösztönzése, inaktív Felhasználók újra aktívvá tétele, funkciókkal kapcsolatos ismeretek növelése, ajánlások és ahhoz hasonló üzenetek, a legutolsó megnézett tétel vagy kedvenc tétel újraküldése, elmentett keresés újraküldése; új funkciókról szóló tájékoztatás) kapcsolatosan vagy a Szolgáltatásokra vonatkozó különleges ajánlatokra vonatkozóan – push üzenetek küldése érdekében a Felhasználók és látogatók adatainak kezelése

Az adatkezelési tevékenység körében kezelt személyes adatok kategóriája: felhasználói azonosító adatok, eszközazonosító, az érintett Szolgáltatások kapcsán végzett aktivitására vonatkozó adatok (így különösen: hirdetés feladása, böngészése, keresései, ehhez tartozó kategóriák, igénybe vett szolgáltatások, hirdetési adatok).

Adatkezelés célja: Felhasználók tájékoztatása a Társaság Szolgáltatásaival kapcsolatos releváns információkról, különleges ajánlatokról.

Adatkezelés jogalapja: a Társaság és az érintett ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az érintett számára releváns, a Szolgáltatásokra vonatkozó információkról, ajánlatokról tájékoztatást kapjon, így a Szolgáltatásokat testreszabott módon legyen képes használni.

Adatfeldolgozók: A push üzenetek kiküldéséhez a Társaság a Braze Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018) és az adattároláshoz Andrews IT Engineering Kft. (1138 Budapest, Tomori utca 34. 2. ép. 1. em.) adatfeldolgozók szolgáltatását veszi igénybe.

Tiltakozás módja: Az érintett – az általa használt eszközön történő adatkezelés ellen -tiltakozhat úgy, hogy az eszközén az Applikáció beállításainál a push üzenet küldéséhez adott engedélyt visszavonja, vagy az Applikációban (Adatvédelmi beállítások menüpont alatt) a Braze által történő adatgyűjtést a Saját célú marketing tevékenység leiratkozó csúszka átállításával (kikapcsolt állapotba helyezésével) letiltja. Emellett a regisztrált felhasználó az ugyfelszolgalat@hasznaltauto.hu e-mail címre küldött üzenetével a Braze adatkezelés ellen teljeskörűen tiltakozhat.

Adatkezelés időtartama: Az Érintett tiltakozásáig, ennek hiányában a felhasználói fiók törlése után maximum 180 napig

3.8.1.4. A Felhasználó pop-up üzenettel történő megkeresése

Adatkezelési tevékenység: az érintett által használt Applikációban, – az elérhető Szolgáltatásokra vonatkozó releváns tájékoztatásokkal (például: hirdetés feladás ösztönzése, inaktív Felhasználók újra aktívvá tétele, el nem olvasott üzenetekről tájékoztatás küldése, funkciókkal kapcsolatos ismeretek növelése, ajánlások és ahhoz hasonló üzenetek, a legutolsó megnézett tétel vagy kedvenc tétel újraküldése, elmentett keresés újraküldése; új funkciókról, árkedvezményekről tájékoztatás) kapcsolatosan vagy a Szolgáltatásokra vonatkozó különleges ajánlatokra vonatkozóan – pop-up üzenetek küldése érdekében a Felhasználók és látogatók adatainak kezelése.

Az adatkezelési tevékenység körében kezelt személyes adatok kategóriája: felhasználói azonosító adatok, eszközazonosító, az érintett Szolgáltatások kapcsán végzett aktivitására vonatkozó adatok (így különösen: hirdetés feladása, böngészése, keresései, ehhez tartozó kategóriák, igénybe vett szolgáltatások, hirdetési adatok).

Adatkezelés célja: Felhasználók tájékoztatása a Társaság Szolgáltatásaival kapcsolatos releváns információkról, különleges ajánlatokról. 

Adatkezelés jogalapja: a Társaság és az érintett ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az érintett számára releváns, regisztrációja kapcsán a Szolgáltatásokra vonatkozó információkról, ajánlatokról tájékoztatást kapjon, így a Szolgáltatásokat testreszabott módon legyen képes használni. 

Tiltakozás módja: Az érintett – az általa használt eszközön történő adatkezelés ellen -tiltakozhat úgy, hogy az eszközén az Applikációban (Adatvédelmi beállítások menüpont alatt) a Braze által történő adatgyűjtést a Saját célú marketing tevékenység leiratkozó csúszka átállításával (kikapcsolt állapotba helyezésével) letiltja. Emellett a regisztrált felhasználó az ugyfelszolgalat@jofogas.hu e-mail címre küldött üzenetével a Braze adatkezelés ellen teljeskörűen tiltakozhat.

Adatfeldolgozók: Az üzenetek kiküldéséhez a Társaság a Braze Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018) és az Andrews IT Engineering Kft. (1138 Budapest, Tomori utca 34. 2. ép. 1. em.) adatfeldolgozók szolgáltatását veszi igénybe.

Adatkezelés időtartama: Az Érintett tiltakozásáig, ennek hiányában a felhasználói fiók törlése után maximum 180 napig.

3.8.1.5. Partner hírlevél és akció kommunikáció

Adatkezelési tevékenység: érdeklődési körre személyre szabott hírlevelek küldése a Társaság és üzleti partnerei népszerűsítése érdekében.

A személyes adatok kategóriája: Személyes azonosítók, elérhetőségi adatok, kapcsolattartói adatok.

Érintettek kategóriája: Adatkezelő üzleti partnerei képviselőinek adatai.

Adatkezelés célja: Adatkezelő szolgáltatásaira, termékeire vonatkozó ajánlatokról, akciókról tájékoztatás, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdőíves megkeresés, elégedettség mérés, email, sms, postai levél formájában.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6.cikk, (1) f)). Az Adatkezelő jogos érdeke a szerződött partnerek kapcsolatartói számára a közös üzleti tevekénységükkel kapcsolatos szolgáltatások és termékek hirdetése.

Tiltakozás módja: Az érintett az Adatkezelő szerződést kezelő kapcsolattartójánál, vagy a Társaság székhelyére eljuttatott nyilatkozattal tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Adatkezelés tervezett időtartama: Az érintett tiltakozásig vagy a partner szerződés megszűnését követő 4. év első március utolsó munkanapja.

Az Adatkezelő a következő adatfeldolgozót veszi igénybe szerződései kezelése kapcsán: SFDC Ireland Limited; Google Ireland Limited, NeoSoft Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 

3.8.2. Rendezvények

A Társaság Szolgáltatásai és márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói részére különböző rendezvényeket. A rendezvények szerinti adatkezelésekről a Társaság külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintetti jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók. A személyes részvétel esetén Önről fényképfelvétel készülhet, önkéntes hozzájárulásának megadása esetén.

3.8.3. Nyereményjátékok

A Társaság Szolgáltatásai és márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói részére különböző nyereményjátékokat. A nyereményjáték lefolytatásához szükséges, a résztvevő Felhasználóra vonatkozó azonosítási adatok, a nyeremény kézbesítéséhez és kapcsolatfelvételhez használatos személyes adatok (rendszerint név, szállítási cím, email cím, telefonszám). A személyes részvétel esetén Önről fényképfelvétel készülhet, önkéntes hozzájárulásának megadása esetén. A nyereményjátékok szerinti adatkezelésekről a Társaság külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintetti jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.

 3.8.4. Közvélemény- és piackutatásban történő részvétel

A felmérés során a Felhasználó által önkéntesen megadott saját magára, vagy családi körülményeire, életvitelére vonatkozóan, a Társaság által a kutatás céljából elkért személyes adat.

A Felhasználó visszajelzései és észrevételei.

 3.8.5. Sütikkel (cookies) kapcsolatos adatkezelés

Marketing kommunikáció- és reklámozási tevékenység javítása, mérése érdekében harmadik személy partnerek által felvett adatok (lásd különösen: Sütikkel kapcsolatos adatkezelések tájékoztatója [LINK])

 3.9. Panaszkezelés és ügyfélszolgálat adatkezelése

A Társaság ügyfélszolgálata a Társaság szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja, bizonyos esetekben az alábbi elérhetőségekről kezdeményez kommunikációt a Felhasználókkal:

E-mail: ugyfelszolgalat@hasznaltauto.hu

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelési tevékenység: A Társaság a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján a következő adatkezelési tevékenységet végzi:

 • A Társaság által üzemeltetett Weboldalához kapcsolódó emailen érkező panasz kezelése.
 • Jogi személyek panaszainak kezelése.

Adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriája: személyes azonosítók, elérhetőségi adatok, az ügykezeléshez szükséges egyéb személyes adatok (Email cím, név, egyedi azonosítók, posta cím, hirdetés azonosítók, vásárlás vagy hirdetés azonosítója. Felhasználói profilban megadott adatok, szállítási adatok).

Érintettek kategóriája: Panaszt benyújtó és a bepanaszolt regisztrált felhasználók, akik az Fgytv. 2. § (a) alapján fogyasztónak minősülnek (érintettek, illetve a Fgytv 2. § (a) alapján fogyasztónak minősülő jogi személyek képviselői).

Adatkezelés célja: Felhasználók és a szerződött partnerek képviselői által tett, rendszerint jogellenességre vonatkozó bejelentések és panaszok kezelése törvényi megfelelés teljesítése céljából.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (6. cikk, (1), c)).

Adatkezelés tervezett időtartama: A panaszra adott végső választól számított 3 év.

Adatfeldolgozók: Társaság a panaszkezeléshez a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe: SFDC Ireland Limited, Google Ireland, Andrews IT.

Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy ha a Felhasználó a panasz Társaság általi kezelésével nem ért egyet, akkor a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel. A panaszról felvett jegyzőkönyv a következőket tartalmazza összhangban az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése rendelkezéseivel:

 1. a) panasz bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok;
  b) panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
  c) panasz részletes leírása;
  d) Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
  e) a Társaság nyilatkozata, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 2. f) jegyzőkönyvet felvevő személy neve;
 3. g) jegyzőkönyv felvételének helye és ideje;
  h) a panasz egyedi azonosítószáma.

A Felhasználói megkeresésekről rögzített jegyzőkönyvet, valamint a panaszkezelés során keletkezett Fgyvt. 17/A. § (5) bekezdés szerinti adatokat, a válasz másolati példányát a fogyasztói panaszok esetén a Társaság a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján az elintézéstől, azaz a panaszra adott végső választól számított 3 évig tárolja.

3.10. Csalásmegelőzés és kezelés

A Társaság a Felhasználók Szolgáltatások használata során kifejtett hirdetési tevékenysége ellenőrzésével kiszűrheti azokat a Felhasználókat, amely Felhasználók tevékenysége alapján alaposan feltehető, hogy a Szolgáltatásokat visszaélés-szerűen, vagy rendeltetésellenesen, illetve a Weboldalak felhasználására vonatkozó Felhasználási Feltételekbe ütköző módon használják a Szolgáltatásokat. Amennyiben a Társaság ilyen tevékenységet azonosít, megvonja a Felhasználók Weboldal Szolgáltatásai használatához fűződő jogát, illetve jogellenesség észlelése esetén megteszi annak kivizsgálása érdekében szükséges lépéseket.

A Társaság tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy rá nézve milyen korlátozást vagy tilalmat vezetett be a Szolgáltatások tekintetében. A Társaság egyben tájékoztatja a Felhasználót arról is, hogy az adatkezelés ellen tiltakozhat, illetve, hogy jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve az előzőek szerinti joghatással jár. A Felhasználó által történő tiltakozás esetén a Társaság az érintett személyes adatai kezelését haladéktalanul korlátozza arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés jogalapja a Társaság és a Weboldal Felhasználóinak, mint más harmadik személyeknek azon jogos érdeke, hogy a Weboldalon a jogellenes, rosszhiszemű tevékenységek kiszűrhetők, megakadályozhatók legyenek és a Weboldalt valamennyi Felhasználó a Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja. Az adatkezelés időtartama a Weboldalon történt utolsó felhasználói aktivitástól számított két év.

3.11. Igényérvényesítés

A Társaság a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése, csalás és egyéb bűncselekmény felderítése és megelőzése céljából az érintett jogviszony megszűnésétől számított 24 hónap időtartam alatt a 3. pontban meghatározott adatokat, így különösen a hirdetést, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely a Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag a Társaság ügyvezetője és az érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

Az adatkezelés jogalapja a Társaság és a Weboldal további Felhasználóinak jogos érdekének érvényesítése.

A Társaság a fentiek szerinti személyes adatokat kizárólag abban az esetben kezeli, amennyiben azok kezelése egy a Weboldalon feladott hirdetés vagy igénybe vett Szolgáltatás kapcsán a hirdető vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, sérelem megtörténte, az esetleges felelős személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen. Ilyen eset például, amikor egy Felhasználó panasszal él egy hirdetéssel szemben a Társaságnál arra hivatkozva, hogy a hirdetés sérti a Felhasználó jogait (például szerzői jogait) vagy jogos érdekeit. Ebbe a körbe tartozik az is, ha egy Felhasználó kezdeményezésére hatósági, rendőrségi vagy egyéb eljárás indul egy hirdetéssel kapcsolatos jogsértés (például félrevezető hirdetés) miatt. Ezekben az esetekben a Társaság annak érdekében, hogy az esetleges jogsértések feltárhatóak legyenek, kezeli az ügyben érintett Felhasználóval, illetve hirdetéssel kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat. Ezen adatkezelés hiányában az ilyen jogsértések feltárása és kiküszöbölése aránytalan nehézségbe ütközne, és sértené a Felhasználók azon jogos érdekét, hogy a Szolgáltatásokat biztonságosan, a jogsérelem lehetőségének minimalizálásával vehessék igénybe. Különösen az járna aránytalan, a személyes adatok kezelésénél súlyosabb érdeksérelemmel, ha az esetlegesen jogellenesen eljáró (például csaló) hirdetők azzal kerülhetnék el a felelősségre vonást, hogy egyszerűen töröltetik adataikat a Társaság által.

 3.12. Hatósági adatszolgáltatás

A Társaság a szabályszerű tartalmú és szabályszerűen közölt, személyes adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági megkereséseket, amelyek a Szolgáltatások kapcsán, vagy a Weboldalon keresztül megvalósult adatkezelések kapcsán érkeznek a Társasághoz, a kért személyes adatok megkereső részére történő közlésével teljesíti.

A Társaság átadja mindazon személyes adatokat az őt megkereső büntetőeljárásban részes hatóságnak, illetve bíróságnak, amely az adatok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, így amelyek a Társaság részére jogi kötelezettséget teremtenek meg az ott megjelölt személyes adatok átadására.

Az adatkezelés jogalapja a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Társaság, vagy harmadik személy mindazon jogos érdekének biztosítása, amely alapján igazolható a Társaság által hivatalos eljárásban történt adatszolgáltatás megalapozottsága, illetve a Társaság esetleges részvétele biztosított legyen az eljárások során. Az adatkezelés időtartama a teljesítést követő 5 év.

 3.13. Megfelelés érdekében végzett adatkezelés

A Társaság annak igazolása érdekében, hogy jogi kötelezettségeinek és a Felhasználók Társasághoz szabályszerűen bejelentett kérelmeinek megfelel, bizonyos, a Felhasználók (érintettek) által a Weboldal használata során megtett nyilatkozatainak tényét és ennek idejét, így különösen, a hírlevélszolgáltatásra történő fel- és leiratkozását, a kereskedői minőségre vonatkozó tárgyban tett nyilatkozatát és ezen tevékenységek időpontját személyes adatként kezeli (személyes adatok kategóriái).

Az adatkezelés jogalapja a Társaság arra vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6.cikk, (1) f)), hogy igazolni tudja, a Felhasználó nyilatkozata szerint a jogszabályi kötelezettségét teljesítette. Az adatkezelés időtartama az adat megváltoztatásától számított 5 év, de legfeljebb a Felhasználó adattörlési kérelmének teljesítéséig, kivéve, ha a törlési kérelem Társasághoz érkezésének időpontjában olyan jogi eljárás van folyamatban, vagy ilyen előkészítése történik, amelyben az érintett személyes adat a jelen pont szerinti célra szükséges lehet. Ilyen esetben az adattárolás ideje a 3.12. pont szerinti időtartam. 

A jelen pontban rögzített adatkezeléshez a Társaság a jelen Tájékoztató 5.1. pontjában szereplő adatfeldolgozót veszi igénybe

 3.14. Felhasználói aktivitás

A Felhasználók Weboldalon történő aktivitása, Szolgáltatások használatára vonatkozó tevékenységének adatait, azaz az internetes böngészési viselkedés és a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó adatokat a Társaság a Szolgáltatásai fejlesztésére, sikerességének mérésére felhasználja. Ezzel kapcsolatban a Társaság a következő adatokat kezeli:

 1. Információ a Weboldalon tanúsított online keresési viselkedéséről, így különösen a keresett jármű vagy egyéb termék hirdetésekről, kattintott hirdetésekről.
 2. Információ az igénybe vett Szolgáltatásairól, tranzakciók adatairól (pl. hirdetései, aktivitása).
 3. Információ a Szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, hozzáférés dátuma és ideje).

Az adatkezelés jogalapja a Társaság azon jogos érdeke, hogy tisztában legyen ügyfélköre Szolgáltatásokra vonatkozó igényével, érdeklődésével, ennek megfelelően termékeit és Szolgáltatásait fejleszthesse, visszacsatolást kaphasson üzleti tevékenysége sikerességéről. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók törlését követő két év elteltével végződik.

A Társaság a Hotjar Limited (székhely: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Málta, cégjegyzékszám: C 65490), mint adatfeldolgozó Hotjar alkalmazását használja annak érdekében, hogy megismerje a Felhasználók igényeit és azokhoz optimalizálja Szolgáltatásait. A Hotjar egy olyan számítástechnikai szolgáltatás, amely segíti a Társaságot abban, hogy jobban megértse a Felhasználók viselkedését (pl. mennyi időt töltenek egyes oldalakon, mely linkekre kattintanak, stb.) és ennek köszönhetően képes a Társaság felhasználói visszajelzéseken keresztül fejleszteni és nyújtani a Szolgáltatásokat. A Hotjar sütiket és egyéb technológiai megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy a Felhasználók viselkedéséről és eszközeikről adatokat gyűjtsön (így különösen, az eszköz IP címét – kizárólag anonimizált formában beszerezve és rögzítve; az eszköz képernyőméretét, az eszköz típusát – egyedi eszköz azonosítók; böngésző információk, földrajzi helymeghatározás – csak az ország; a Weboldal megjelenítésének nyelve). Sem a Társaság, sem pedig a Hotjar Limited soha nem használja ezeket az adatokat külön Felhasználó azonosítására vagy pedig további adatbázissal történő összekapcsolással történő adategyeztetésre egyedi Felhasználóra vonatkozóan. A Hotjar adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Amennyiben nem szeretné, hogy a Társaság a továbbiakban a fenti adatokat rögzítse, valamint hogy a Hotjar adatot tároljon le a Weboldal használatával kapcsolatosan és más honlapok látogatásával kapcsolatosan sütiket használjon, erre a linkre kattintva tudja inaktiválni a Hotjart: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

A Társaság a Használtautó Analitikai Adatbázis adatok elemzése –felhasználói, hirdetői tevékenység tekintetében az alábbiak szerinti adatkezelési tevékenységet végzi:

A Társaság egy, az üzleti elemzések elvégzéséhez és a reporting igények hatékony megválaszolásához szükséges, az éles kiszolgálásért felelő adatbázistól elkülönülő analitikai adatbázist hozott létre, amelyben adatkezelés célja a Weboldalt látogató és regisztrált felhasználói viselkedések megismerése az ügyfélélmény magasabb kiszolgálása, a termékek és szolgáltatások fejlesztése, a termékfejlesztés hatásainak utánkövetése, és a vállalat üzleti teljesítményéről szóló jelentések készítése érdekében. Az adatok az adat felvételétől, illetve az adatok Weboldalról történő törlésétől számított legkésőbb 24. hónapot követő 30 napon belül törlésre kerülnek. Az analitikai adatbázisban a törlésre a meghatározott adatkezelési időtartamok után az érintett adatokat csak aggregált formában tárolja a Társaság. A Felhasználó a Társaság ügyfélszolgálatára küldött levélben tiltakozhat az adatai analatikai adatbázisban történő kezelése ellen, vagy pedig a statisztikai célú sütik használatát megtilthatja.

 • Adatkezelés célja: Felhasználói viselkedés megismerése termékfejlesztési célból, termékfejlesztés hatásainak utánkövetése, cég üzleti teljesítményéről jelentések készítése.
 • Analitikai adatbázisban kezelt személyes adatok kategóriája: Felhasználói adatok (személyes azonosító, elérhetőségi adatok), Hirdetési és aktivitási adatok (hirdetés feladás, hirdetés kategóriák, kiemelések, hirdetés értéke).
 • Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6.cikk, (1) f)), hogy a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenységeit felmérje, elemezze, annak érdekében, hogy a Weboldal használhatóságát a Felhasználók kifejezett és látens igényeinek megfelelően javítsa, és ezzel a Weboldal használatát növelje.
 • A Társaság adatfeldolgozóként az analitikai adatbázis kezeléséhez az Adevinta Product & Technology UK (székhelye: Henry Wood House, 2 Riding House Street, W1W7FA, London, UK) adatfeldolgozót veszi igénybe, akinek továbbítja a kezelt személyes adatokat.

3.15. Szerződött partnerek apróhirdetésében megjelenő harmadik fél érintettek adatai

Amennyiben a Társasággal szerződött partner olyan hirdetést tölt fel, amelyikben a partner ügyfeleinek adatai is megjelennek, akkor ezeknek az ügyfeleknek az adatait az alábbiak szerint kezeli a Társaság:

Adatkezelési tevékenység: Szerződött partnerek által feladott hirdetésekben előforduló harmadik fél érintettek személyes adatainak kezelése.

Személyes adatok kategóriája: A hirdetésben megadott, személyes adatnak minősülő adatok.

Érintettek kategóriái: Partnerek ügyfelei.

Az adatkezelés célja: Szerződött partnerek által feladott hirdetésekben előforduló harmadik fél érintettek személyes adatainak kezelése. 

Az adatkezelés jogalapja: A Társaság, mint adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdekének (GDPR 6.cikk, (1) f)) érvényesítése, hogy a partnereivel megkötött szerződéseket teljesítse. Az érdekeltek a Tájékoztató 6.6. pontja rendelkezésinek megfelelően tiltakozhatnak az adatkezelés ellen.

Az adatkezelés időtartama: hirdetési szerződés időtartama.

Egyéb: A szerződött partnerek ügyfelei adatai tekintetében a Társaság, mint adatkezelő nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa őket, ezért az ő esetükben a GDPR 11. cikke szerinti azonosítást nem igénylő adatkezelés valósul meg. A jelen pontban rögzített adatkezeléssel kapcsolatban a Társaság a jelen Tájékoztató 5.1. és 5.9. pontjában szereplő adatfeldolgozókat veszi igénybe.

3.16. Video generálás és megjelenítés hirdetés képeiből és adataból

Adatkezelési tevékenység a Phyron szoftverével végzett következő tevékenységhez kapcsolódik: A Phyron egy olyan szoftver, amivel a Weboldalon a hirdetésekhez feltöltött adatokból (képek, kapcsolattartói adatok, stb), slideshow-szerű videót lehet készíteni és azt is kitenni a hirdetéshez. A slideshow a Phyron szerverén tárolódik.

Fenti tevékenységek során kezelt személyes adatok kategóriája: A hirdetésben megadott, személyes adatnak minősülő adatok feltöltött képek.

Fenti tevékenységek során az érintettek kategóriája: hirdetést feladó Felhasználók.

Adatkezelés célja: A Weboldalon a hirdetésekhez feltöltött adatokból (képek, kapcsolattartói adatok, stb), slideshow-szerű videó készítése és megjelenítése.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, (GDPR 6. cikk (1) b)).

Adatkezelés időtartama: A hirdetés törlését követő 7. nap.

A jelen pontban rögzített adatkezeléshez a Társaság a jelen Tájékoztató 5.1. és 5.9. pontjában szereplő adatfeldolgozókat veszi igénybe.

3.17. Telefonos hangrögzítés

A Társaság az alábbi két esetben rögzít telefonhívásokat:

 • A nem magánszemély, céges hirdetőnek minősülő Felhasználók esetében a Társaság Sales Support ügyfélszolgálata rögzíti és tárolja a telefonos ügyfélszolgálati hangfelvételeket.
 • A Társaság ügyfélszolgálata a magánszemély hirdető Felhasználók telefonszámát kimenő telefon hívással validálja, illetőleg szintén kimenő telefonhívással ellenőrzi a hirdetés adatait, amely kimenő telefonhívásokat a Társaság rögzít és tárol.

Fenti tevékenységek során kezelt személyes adatok kategóriája: hangfelvétel.

Fenti tevékenységek során az érintettek kategóriája:

 • Sales Support telefonos ügyfélszolgálatot igénybevevők céges, nem magánszemély hirdető Felhasználók kapcsolattartói.
 • Magánszemély hirdetők.

Adatkezelés célja mindkét adatkezelés során: A Társaság ügyfélszolgálati szolgáltatásának javítása, minőség ellenőrzése és a bejelentések kivizsgálása.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) a)).

Adatkezelés időtartama:

 • Sales Support ügyfélszolgálatot igénybevevő nem magánszemély, céges hirdető Felhasználók esetében a telefonhívást követő legfeljebb 10 munkanap.
 • Magánszemély hirdetők felé tett kimenő hívások esetében a telefonhívást követő legfeljebb 60 munkanap.

A telefonos hangrögzítéshez a Társaság a jelen Tájékoztató 5.2. pontjában szereplő adatfeldolgozókat veszi igénybe.

3.18. Social Login adatkezelés

A Társaság lehetőséget biztosít a Felhasználók részére, hogy a felhasználói fiókba az Apple, facebook, Google (továbbiakban ezen loginok együtt: Social login) alkalmazások valamelyikének használatával lépjenek be, amelyhez kapcsolódóan az alábbiak szerint történik a Felhasználók személyes adatainak kezelése:

A személyes adatok kategóriája: Felhasználói azonosítók.
A személyes adatok forrása: Apple, facebook, Google.
Az érintettek kategóriája: Social login modullal (is) regisztrált Felhasznók.
Az adatkezelés célja: A felhasználói regisztráció megkönnyítése a Külső szolgáltató autentikációs rendszerének beépítésével.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, (GDPR 6. cikk (1) b)).
Adatkezelés törlésre előirányzott határidő: A felhasználói fiók törléséig.
Átminősítés más adatkezelési célra: Csalásmegelőzési céllal a jelen tájékoztató 3.8. pontja szerinti adatkezelést végzi a Társaság.
Átminősítás utáni adatkezelési határidő: Az adatkezelés időtartama a Weboldalon történt utolsó felhasználói aktivitástól számított két év.

3.19. Egyéni vállalkozók Fttv. nyilatkoztatás és adatok nyilvánossá tétele

Adatkezelési tevékenység: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (rövidítve: Fttv.) 7. § 5. szerinti jelentős információk begyűjtése, a f pont szerinti nyilatkozat bekérése és a kötelező adatok megjelenítése a hirdetésben.

Az adatkezelési tevékenység körében kezelt személyes adatok kategóriája: Név, adószám kereskedői státusz.

Adatkezeléssel érintettek kategóriája: Hirdetést feladó egyéni vállalkozók.

Adatkezelés célja: Az Fttv előírásainak való megfelelés biztosítása a partnerek számára.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk, (1), c)).

Adatkezelés időtartama: A hirdetés megjelenése idején.

 1. Felhívások a Felhasználók részére

4.1.  16. éven aluliak

A Társaság Weboldalon elérhető szolgáltatásait kizárólag nagykorú, illetőleg 16. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek részére nyújtja.

Amennyiben a Társaság valamely adatkezelési tevékenysége 16. éven aluli kiskorú személyes adatait is magában foglalja, a Társaság beszerzi a kiskorú törvényes képviselőjének előzetes és önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

4.2.  Más adatait megadó személyek

A Weboldal használata kizárólag saját, valós és pontos személyes adatok megadásával lehetséges. A Felhasználó felelős kizárólag valamennyi olyan kárért és igényért, amely abból ered, hogy nem saját, nem valós, vagy nem pontos személyes adatot adott meg a Szolgáltatások használata során.

4.3 Hirdetések

A Felhasználók által a Weboldalra feltöltött hirdetéseket a Társaság tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésben személyes adatot ad meg, arra vonatkozóan tudomásul veszi, hogy a Társaság azokat statisztikák készítése, az adatbázisa működtetése, valamint a Weboldal működésének ellenőrzése és minőségbiztosítás, valamint a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése érdekében a vonatkozó szerződés időtartama alatt kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, amely az általa üzemeltetett adatbázis és nyújtott Szolgáltatások működtetése, fejlesztése és üzleti szempontú figyelemmel kísérése kapcsán áll fenn. Az adatkezelés időtartama a jármű vagy egyéb termék hirdetések tárolása kapcsán a törlést követő 2 év.

4.4 Pontosság

Amennyiben a Társaság által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időtartam alatt (kivéve a csalás-megelőzésre és ellenőrzésre vonatkozó adatkezelést, illetve a Társaság részére jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségek szerinti adatkezeléseket) bármilyen módosítás vagy változás történne, a Felhasználó köteles a Társaság részére a 1. pont szerinti elérhetőségen a változást haladéktalanul bejelenteni, hogy a Társaság által róla kezelt adatok mindenkor pontosak és naprakészek legyenek.

4.5 Adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz a Társaság közvetlen irányítása alatt álló azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladataik ellátása érdekében szükséges, akik az adatokat a Társaságnál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.

4.6 Nyilvánosságra hozott személyes adatok

A jelen Tájékoztató olyan adatkezelési tevékenységre terjed ki, amelyek tárgya mindazon személyes adatok, amelyeket a Felhasználók a Társaság rendelkezésére bocsátanak a Weboldal használata során annak érdekében, illetve, amelyeket a Társaság gyűjt a Felhasználóról ezen folyamat során. Amennyiben a Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a Tájékoztatás nem terjed ki.

4.7 A mobil eszközre letöltött Applikáció által kezelt adatok

Bizonyos esetekben a mobil eszközre letöltött Applikációk hozzáférést kérnek a mobil eszköz helyzetéhez, az azon tárolt fényképekhez és kamera adataihoz. Amennyiben engedélyezi ezen adatokhoz történő hozzáférést, akkor ezekhez az adatokhoz kizárólag a mobil eszközre letöltött Applikáció fér hozzá, míg a Társaságnak ezekhez az adatokhoz semmilyen hozzáférése nincs, illetőleg azokat nem kezeli. Az Applikációknak online boltból (pl. Google, Huawei App Store) történő letöltése esetén javasoljuk, hogy a Felhasználó tanulmányozza át az adott online bolt adatkezelési tájékoztatóját arra vonatkozóan, hogy az Applikáció letöltésével az adott online bolt a Felhasználó milyen személyes adatához fér hozzá, illetőleg azt milyen feltételekkel kezeli.

4.8. Az Applikációk Felhasználóinak értesítése az üzenetküldő rendszerbe érkezett új üzenetről

A Társaság az Applikációk Felhasználói részére a Felhasználó által az Applikációba történő belépéshez használt mobileszközre leküldéses értesítést (ún. push notification) küld arról, ha az üzenetküldő rendszerbe új üzenete érkezett más Felhasználótól vagy a Társaság küld rendszerüzenetet (beleértve a Felhasználó hirdetései iránt érdeklődő potenciális vevők igényléseire vonatkozó rendszerüzeneteket). A Társaság a szolgáltatás nyújtásához a Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA), mint adatfeldolgozó Firebase Cloud Messaging (FCM) szolgáltatását veszi igénybe, amely egy egyedi készülékazonosító segítségével lehetővé teszi a Felhasználó által használt mobileszköz azonosítását, és ezáltal az üzenet célba juttatását. A Google LLC az FCM szolgáltatás nyújtásakor az egyedi készülékazonosítón kívül más személyes adatot nem kezel, részére más személyes adat nem kerül továbbításra. A Google LLC az egyedi készülékazonosítót a Felhasználóra jellemző más személyes adattal nem kapcsolja össze. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók létrehozásától a felhasználói fiók törlését követő legfeljebb 180 napig tartó időszak. A Felhasználónak lehetősége van a mobileszköze operációs rendszerében az Applikációkból érkező leküldéses értesítések letiltására. Az adatkezelés célja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a szerződés teljesítése, az üzenetküldő rendszer szolgáltatás kommunikációs funkciójának rendeltetésszerű biztosítása a Felhasználók részére. Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatásra vonatkozó, a Társaság és a Felhasználó között létrejött szerződés teljesítése, a szerződésben leírt üzenetküldő rendszer szolgáltatás szerződésszerű biztosítása (GDPR 6. Cikk (1) b) pont).

 1. Adattovábbítások

A Társaság a Felhasználók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek köre részére továbbítja. Továbbá a Társaság – a Felhasználó tájékoztatása mellett – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére,.
Egyes esetekben a partnerek kifejezetten a Társaság instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket (pl. ügyvitel, adattárolás) a Társaság javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva nyújtják saját – a Társaság Szolgáltatásával összefüggő – szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás jogalapja igazodik az adatok Társaság által történő kezelésének jogalapjához. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel a Társaság olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.
A Társaság Szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:

5.1 Szerverszolgáltatások

A Társaság adatbázisának tárhelyét az Andrews IT Engineering Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Petneházy u. 50-52.) adatfeldolgozó szerverszolgáltatásként nyújtja.

5.2 Telefonos hangrögzítéshez igénybe vett adatfeldolgozó

A Társaság a Sales Support Ügyfélszolgálata hangfelvételei esetében a telefonos ügyfélszolgálati hangfelvételek rögzítésére és tárolására szerződéses partner adatfeldolgozót vesz igénybe. A jelenleg igénybe vett adatfeldolgozó: Aircall SAS (székhelye: 11-15 rue Saint Georges, 75009 Párizs, Franciaország).

A Társaság Ügyfélszolgálata a hirdetők telefonszámának validálásához, valamint hirdetésének ellenőrzéséhez a kimenő telefonos ügyfélszolgálati hangfelvételek rögzítésére és tárolására szerződéses partner adatfeldolgozót vesz igénybe. A jelenleg igénybe vett adatfeldolgozó: VCC Live Hungary Kft. (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.; cégjegyzékszám: 01-09-735941; adószám: 13452696-2-43).

5.3 Cégcsoporton belüli adatkezelések

A Társaság Cégcsoportjának (jelenti a Schibsted Classified Media N.V. (székhelye: Daalwijkdreef 47 1103 AD Amszterdam, Hollandia) társaságot és annak mindenkori közvetlen vagy közvetett irányítása alá tartozó cégeket, kapcsolt vállalkozásokat) tagjai részére, e tagok üzletfejlesztéssel kapcsolatos jogos érdekének kiszolgálása érdekében személyes adatokat adhat át, az érintett hozzájárulása esetén. A Társaság Cégcsoportjának adatátvevő tagjaival a Társaság a személyes adatok védelmét biztosító szerződést köt, amelyben e tagok vállalják az adatok biztonságához szükséges szervezési és műszaki intézkedéseket megtételét és – még abban az esetben is, ha az adott átvevő tag nem tagja az EGT-nek – az az európai adatvédelmi jog által előírt garanciák alkalmazását.

A Társaság a Cégcsoportba tartozó Schibsted Products & Technology UK Ltd. (székhelye: Henry Wood House, 2 Riding House Street, W1W7FA, London, UK) adatfeldolgozó részére, megbízás alapján, a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó technikai szolgáltatások nyújtása céljából átad személyes adatokat.

5.4 Számlázáshoz igénybe vett adatfeldolgozó

Egyes esetekben, amikor a Társaság a rá vonatkozó számviteli és adójogszabályok által megteremtett kötelezettség szerint fizetős szolgáltatása vonatkozásában elektronikus számlát bocsát ki, a Társaság elektronikus számla kibocsátási szolgáltatót vesz igénybe. Jelenleg A Társasággal külön írásban létrejött partneri szerződések keretein belül megvásárolt Szolgáltatások esetén a Számlaközpont Zrt.; Címe: 7623 Pécs, Nagyvárad u. 15. adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

5.5 Weboldalon elérhető fizetési rendszerek szolgáltatója

Mindazon esetekben, amikor a Társaság által nyújtott Szolgáltatások díjának megfizetése online elérhető, harmadik személyek által biztosított fizetési szolgáltatásokon keresztül történik, ezen szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtó harmadik fél, azaz a Voxinfo Kft. (Székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 132.) adatkezelési tájékoztatóiban foglalt feltételek irányadók.

5.6 Kérdőívek

A Társaság a kérdőíves megkeresésekhez a SurveyMonkey Inc (székhelye: San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403) szolgáltatását veszi igénybe, a kérdőíves megkeresésben részt vevő felhasználók emailcímének megadásával.

5.7 Ügyviteli rendszerek

A Társaság a panaszkezelési és Felhasználói szerződéseinek kezelésére vonatkozóan az alábbi adatfeldolgozók által biztosított ügyviteli rendszert veszi igénybe:

SFDC Ireland Limited (székhely: 394272 3rd and 4th Floor, 1 Central Park Block G, Central Park, Leopardstown Dublin 18 Ireland).

5.8 Követeléskezelés

A Társaság a nem magánszemély hirdetőnek minősülő Felhasználókkal megkötött szerződései szerinti Szolgáltatásból eredő követelései behajtásával követeléskezelő társaságot bíz meg. A Társaság megbízott követeléskezelője a Credit Control Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.).

A Társaság az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. A Társaság az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon a Társaságtól személyes adatot kérnek, a Társaság törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat.
A Társaság fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. A Társaság a mindenkori szerződéses partneri állományról a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad és Tájékoztatóban mindenkori újabb változataiban a partneri kört, szükség esetén, aktualizálja.

5.9. Videogeneráláshoz igénybe vett adatfeldolgozó

A Phyron szoftveréhez kapcsolódóan a Társaság a Phyron AB (Biblioteksgatan 29, Stockholm, Svédország) adatfeldolgozót veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a Phyron szoftverrel slideshow-szerű videót készít a Weboldalon a hirdetésekhez feltöltött adatokból (képek, kapcsolattartói adatok, stb), amely slideshowt a saját szerverén tárol. A Társaság a Phyron AB adatfeldolgozó részére a következő személyes adatokat adja át: Név, email cím, telefonszám, a hirdetésben megadott adatok, képek.

5.10 Hírlevélküldéshez igénybe vett adatfeldolgozó

A Társaság a hírlevélküldéshez előzetes és kifejezett hozzájárulásukat adó Felhasználók részére a hírleveleket harmadik fél adatfeldolgozó szolgáltatása igénybevételével küldi ki. Az adatfeldolgozó Braze, Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018), amely részére a Társaság az érintett Felhasználók nevét és e-mail címét továbbítja a szolgáltatás nyújtása céljából.

5.11. Marketing Push notification megjelenítéshez igénybevett adatfeldolgozó

A Társaság a marketing Push notification megjelenítéshez előzetes és kifejezett hozzájárulásukat adó Felhasználók részére a push üzeneteket harmadik fél adatfeldolgozó szolgáltatása igénybevételével küldi ki. Az adatfeldolgozó a Braze, Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018), amely részére a Társaság az érintett Felhasználók nevét, böngésző ID-ját és eszköz azonosítóját továbbítja a szolgáltatás nyújtása céljából.

5.12. Adattovábbítás harmadik országokba

A Társaság a Felhasználók személyes adatainak a panaszkezelés, kapcsolatfelvétel, közvéleménykutatás és felmérés, ajánlatadás, a szerződések kezelése, előkészítése és szerződés teljesítése, hírlevélküldése céljából történő kezelése során a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

SFDC Ireland Limited (székhely: 394272 3rd and 4th Floor, 1 Central Park Block G, Central Park, Leopardstown Dublin 18 Ireland). A Társaság által igénybevett szolgáltatások:

 • Lightning Sales Cloud
 • Lightning Service Cloud

Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA). A Társaság által igénybe vett szolgáltatások:

 • Firebase Cloud Messaging
 • Google Ads

Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország). A Társaság által igénybevett szolgáltatások:

 • Gsuite

SurveyMonkey Inc. (székhelye: San Mateo, One Curiosity Way, San Mateo, California 94403, Egyesült Államok). A Társaság által igénybe vett szolgáltatások:

 • elektronikus kérdőívek

Braze, Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018). A Társaság által igénybe vett szolgáltatások:

 • hírlevélküldési szolgáltatás,
 • marketing push notification megjelenítése.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen Tájékoztatóban foglalt személyes adatokat a fent meghatározott egyes adatfeldolgozók EU-n kívüli harmadik országba, az Amerikai Egyesült Államokba kívánják továbbítani. Az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az alábbi rendelkezések biztosítják:

 • A Salesforce Lightning Sales Cloud és Lightning Service Cloud nevű szolgáltatása tekintetében az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az biztosítja, hogy a Társaság és a Salesforce között olyan adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés jött létre, amely tartalmazza az Európai Unió Bizottsága által az EU-n kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra előírt modell standard szerződéses feltételeit (Standard Contractual Clause), amely standard szerződéses feltételek elkészítésére a GDPR 46. Cikke adott felhatalmazást a bizottság részére. A Salesforce kötelező erejű vállalati szabályait az illetékes felügyeleti hatóság jóváhagyta, így a GDPR 46. Cikke és 47. Cikke alapján ez is biztosítja az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét.
 • Google LLC (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) szolgáltatásai tekintetében az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az biztosítja, hogy a Társaság és a Google LLC között olyan adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés jött létre, amely tartalmazza az Európai Unió Bizottsága által az EU-n kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra előírt modell standard szerződéses feltételeit (Standard Contractual Clause), amely standard szerződéses feltételek elkészítésére a GDPR 46. Cikke adott felhatalmazást a bizottság részére.
 • SurveyMonkey szolgáltatásai tekintetében az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az biztosítja, hogy a Társaság és a SurveyMonkey között olyan adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés jött létre, amely tartalmazza az Európai Unió Bizottsága által az EU-n kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra előírt modell standard szerződéses feltételeit (Standard Contractual Clause), amely standard szerződéses feltételek elkészítésére a GDPR 46. Cikke adott felhatalmazást a bizottság részére.
 • A Braze, Inc (318 West 39th Street New York, NY 10018) szolgáltatásai tekintetében az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az biztosítja, hogy a Társaság és a Braze, Inc között olyan adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés jött létre, amely tartalmazza az Európai Unió Bizottsága által az EU-n kívüli harmadik országokba történő adattovábbításra előírt modell standard szerződéses feltételeit (Standard Contractual Clause), amely standard szerződéses feltételek elkészítésére a GDPR 46. Cikke adott felhatalmazást a bizottság részére.
 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Társaság elkötelezett az érintetti jogok gyakorlásának elősegítése iránt. Ennek érdekében olyan biztonságos online elérhető és használható rendszert hozott létre és üzemeltet, amelyen keresztül az érintett Felhasználók könnyen és gyorsan hozzáférhet jogai gyakorlásával kapcsolatos információkhoz és funkciókhoz: https://adatvedelem.hasznaltauto.hu/.

A Társaság a Felhasználók részére a kötelező tájékoztatásokat, valamint az érintetti jogok alapján szükséges válaszokat tömör, átlátható és közérthető formában nyújtja.

A Társaság az érintettek kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem Társasághoz történő beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén a Társaság a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Társaság az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Amennyiben a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül a Társaság tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett milyen jogorvoslati jogokkal élhet.

6.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A Felhasználó a Társaság 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, levélben vagy email-ben tájékoztatást kérhet a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Társaságnál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy a Társaságtól információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Társaság az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi a Felhasználó részére.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Felhasználó a Társaság 1. pontban meghatározott elérhetőségein keresztül, levélben vagy email-ben kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja felhasználói nevét, vagy egyéb, nyilvántartott személyes adatát.

6.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A Felhasználó a Társaság által létrehozott és üzemeltetett https://adatvedelem.hasznaltauto.hu/ oldalán egyszerűen és könnyen kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság kezelte;
 2. b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatait az Társaság jogellenesen kezelte;
 5. e) a személyes adatait a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Társaság lehetőséget nyújt az érintetti jog gyakorlására 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül is írásban vagy emailben.

Ha a Társaság a Felhasználó személyes adatait jelen Tájékoztató szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli (pl. valamennyi adatfeldolgozó, stb.), úgy a Társaság tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó a Társaság a 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy a Társaság az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó a Társaság 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben kérheti a Társaságtól a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a Társaság a 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Társaság nem alkalmaz a GDPR 22. cikke szerinti kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.

Amennyiben a Társaság a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Társaság részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.8.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először a Társaságnak elküldenie a 1. pontban foglalt elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Társaság a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

A Társaság a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

Így például informatikai eszközöket, így különösen tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ a Társaság rendszereiben, továbbá fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők.

Az integritást biztosító intézkedések:
A Weboldal üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk. Adatainkat professzionális adatközpontban tároljuk

Rendelkezésre állást és ellenálló képességet szolgáló intézkedések:
Rendszereink fizikailag két adatközpontban üzemelnek, a felhasználói adatokat georedundáns adatbázisokban tároljuk.

 1. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve a Társaság bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. A Társaság a jelen Tájékoztató módosításáról a Felhasználót email útján értesíti a Felhasználó által megadott email elérhetőségén, továbbá a Weboldalon a változásról tájékoztatást nyújt.